Llicència de gual (canvi de titularitat)

Descripció

Sol·licitar la modificació de titularitat d'una llicència de gual.
 

Qui ho pot demanar?

Les persones titulars de la llicència de gual o una persona representant autoritzada. En cas de no tenir la propietat de la finca o local, cal adjuntar l'autorització de qui la tingui.


Documents que cal aportar

Cal presentar una sol·licitud i, en cas que el local o recinte superi els 100m quadrats, caldrà adjuntar la documentació següent:

 • Llicència d'activitats i/o llicència d'ocupació d'edificis.
   
 • Plànol del local (escala 1:50 o 1:100) amb indicació de la superfície ocupada per aparcament, amplada de la vorera, de l'accés a la façana i del gual, i amb el dibuix dels elements urbanístics (arbres, bancs, papereres, etc. que es puguin veure afectats).

En cas de ser llogater/a del local, caldrà adjuntar a la sol·licitud el contracte d'arrendament i una autorització de la persona propietària on manifesti la seva conformitat amb la sol·licitud de canvi de titularitat del gual.


On es demana?

 1. Presencialment, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

      Ajuntament de Mollet del Vallès
      Pl. Major, 1
      08100 Mollet del Vallès
     Tel.93 571 95 05

   
 2. A través d'Internet, al portal d'administració electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb certificat digital . Cal que adjunteu el model específic de sol·licitud degudament emplenat.

D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, col·legiats professionals, els empleats públics, o els qui els representin, resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament adjuntant el model específic d'instància que correspongui.


Cost

La taxa es liquidarà segons el que estableix l'Ordenança fiscal: Taxa per ocupació i aprofitament especial de terrenys d'ús públic i, així com el dipòsit en concepte de reposició de vorera.


Termini de resposta

El termini de resolució és de dos mesos.


Observacions

El propietari anterior pot demanar la devolució del dipòsit que va pagar en el seu dia.

 

Model de sol·licitud

  Llicència de gual - canvi de titularitat