Llicència de gual (modificació)

Descripció

Sol·licitar la modificació horària o física d'una llicència de gual. La modificació física pot consistir en ampliar o reduir l'amplada de l'espai de vorera autoritzat, o en adaptar la rampa d'accés a la normativa vigent. La modificació horària consisteix en canviar l'horari autoritzat, que pot ser permanent o de 8h del matí a 20h del vespre.
 

Qui ho pot demanar?

Les persones titulars de la llicència de gual o una persona representant autoritzada. En cas de no tenir la propietat de la finca o local, cal adjuntar l'autorització de qui la tingui.
 

On es demana?

 1. Presencialment, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

      Ajuntament de Mollet del Vallès
      Pl. Major, 1
      08100 Mollet del Vallès
     Tel.93 571 95 05

   
 2. A través d'Internet, al portal d'administració electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb certificat digital Tramitar amb certificat. Cal que adjunteu el model específic de sol·licitud degudament emplenat.

D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, col·legiats professionals, els empleats públics, o els qui els representin, resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament adjuntant el model específic d'instància que correspongui.


Cost

Es revisa la taxa segons el que estableix l'Ordenança fiscal: Taxa per ocupació i aprofitament especial de terrenys d'ús públic i, en cas d'adaptació de la rampa d'accés, cal efectuar un dipòsit en concepte de reposició de vorera.


Termini de resposta

El termini de resolució és de dos mesos.
 

Model de sol·licitud

  Modificació de gual