Llicència de parcel·lació

Actualment aquest tràmit es troba en revisió per tal d'adaptar-lo a la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació administrativa de l'Administració de la Generalitat i els governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica. Us recomanem que consulteu els serveis tècnics municipals (Pl. Major 1, telèfon 93 571 95 00 – 2 Obres) abans de tramitar la vostra sol·licitud.

 

Descripció

Sol·licitar la llicència municipal per dividir una finca.
 

Qui ho pot demanar?

Les persones propietàries de la finca.

 

Documents que cal aportar

Cal presentar una sol·licitud i adjuntar la documentació següent:

 • Plànol de situació a E:1/2000.
 • Plànol d'emplaçament a E:1/500, on es situïn els límits de la finca i es representin els elements naturals i constructius existents, així com les determinacions dels Plans d'ordenació vinculants.
 • Plànol de la parcel·lació resultant.
 • Memòria on es faci referència al Pla que estableixi les condicions de la parcel·lació; descripció de la finca a parcel·lar; justificació jurídica i tècnica de l'operació de la parcel·lació; i descripció de les parcel·les resultants amb expressió de les seves superfícies, localització, construccions, llindes,etc.
 • Certificat del domini i estat de càrregues de la finca o finques objecte de parcel·lació expedit pel Registre de la Propietat, o altre document acreditatiu de la propietat de la finca o finques objecte de parcel·lació.

 

On es demana

 1. Presencialment, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC):

      Ajuntament de Mollet del Vallès
      Pl. Major, 1.
      08100 Mollet del Vallès

   
 2. A través d'Internet, al portal d'administració electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb certificat digitalTramitar amb certificat.

D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament adjuntant el model específic d'instància que correspongui.

Cost

Cal abonar la quota tributària corresponent de la taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme. 

 

Observacions

Tota la documentació presentada haurà d'estar signada per la persona o persones que ho sol·liciten. La memòria i els plànols on es fa referència a l'apartat anterior es presentaran per triplicat i visats pel Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics.