Llicència de parcel·lació o declaració de la seva innecessarietat

Descripció

Sol·licitud que es fa a l'Ajuntament per la  divisió o segregació de terrenys quan tinguin per finalitat dur a terme o facilitar els actes d'utilització propis del sòl urbà i la implantació d'obres pròpies d'aquest sòl.

S'ha de sotmetre a aquest tràmit tota divisió o segregació de terrenys, simultània o successiva, de la qual resultin dos o més lots, llevat que derivin d'un expedient d'expropiació forçosa o estiguin emparades en un projecte de reparcel·lació aprovat definitivament.

Aquest tràmit està regulat als articles 191 a 196 del Decret Legislatiu 1/2010 (TRLU), i als articles 25 a 29 del Decret 64/2014 (RPLU).

 

Qui ho pot demanar?

Les persones propietàries de la finca.

On es demana?

 1. Presencialment, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC):

      Ajuntament de Mollet del Vallès
      Pl. Major, 1.
      08100 Mollet del Vallès

   
 2. A través d'Internet, al portal d'administració electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb certificat digitalTramitar amb certificat. Cal adjuntar el model normalitzat LPA degudament emplenat.

D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, col·legiats professionals, els empleats públics, o els qui els representin, resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament adjuntant el model específic d'instància que correspongui.


Documents que cal aportar

Tota la documentació es presentarà preferentment de forma telemàtica (en format pdf) a través del tràmit de Sol·licitud general - Instància genèrica.

Si la documentació es presenta en format paper (1 exemplar signat per les persones promotora i tècnica) caldrà aportar-la també en suport digital (1 exemplar, en format pdf)

Documentació administrativa

Documentació tècnica

Contingut d'acord amb l'article 28 del Decret 64/2014 (RPLU)

 • Memòria: Ha de comprendre la finalitat o l'ús a què es pretenguin destinar els lots proposats i la seva adequació al planejament urbanístic aplicable i al règim legal de formació de parcel·les i finques. Haurà d'incloure també: 
  • Proforma del document públic o privat que reflecteixi la divisió de terrenys o l'operació jurídica assimilada que sol·liciti.
  • Fitxes descriptives dels lots resultants, incloses les relatives als terrenys destinats a sistemes urbanístics que s'hagin de cedir, si s'escau. Les fitxes han d'especificar els límits, la cabuda i la qualificació urbanística de cada lot, així com la seva qualitat d'indivisible, si s'escau.
 • Plànols La documentació gràfica necessària per descriure la situació de la finca que es pretengui dividir, amb indicació de la seva referència registral i cadastral. Hauran d'incloure també:
  • Plànol parcel·lari de la finca, a escala adequada i amb base cartogràfica topogràfica, representatiu dels lots proposats.
  • Superposició del plànol parcel·lari sobre un plànol de qualificacions urbanístiques.

 

Cost

Taxa

 • Per la tramitació d'expedients de serveis urbanístics, d'acord amb l'ordenança fiscal 2.6. En aquest sentit, es consideren entitats els lots inicials i els resultants de la parcel·lació.

 

Terminis i silenci administratiu

Termini legal de resolució i notificació: 

El termini per resoldre i notificar la persona interessada sobre l'atorgament de la llicència urbanística de parcel·lació o per declarar-ne la innecessarietat o manifestar-ne la disconformitat, és d'un mes.

 

Normativa aplicable en relació amb el silenci administratiu en matèria urbanística

Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.

Article 5.2. En cap cas no es poden considerar adquirides per silenci administratiu facultats urbanístiques que contravinguin a aquesta Llei o al planejament urbanístic

Article 188.2 (nova redacció de l'apartat 2 per la Llei 2/2021, del 29 de desembre, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic)

La competència i el procediment per a atorgar i denegar les llicències urbanístiques s'ajusten al que estableix la legislació de règim local. Un cop transcorregut el termini màxim sense que s'hagi notificat l'atorgament de la llicència sol·licitada, les persones interessades estan legitimades per a entendre-la atorgada per silenci administratiu, llevat que es tracti dels actes següents:

a) Els moviments de terra i les esplanacions dels terrenys en sòl no urbanitzable.

b) Les obres de construcció, d'edificació i d'instal·lació de nova planta en sòl no urbanitzable o, en qualsevol classe de sòl, si són obres d'edificació de nova planta que, d'acord amb la legislació sobre ordenació de l'edificació, requereixen l'elaboració d'un projecte tècnic.

c) La instal·lació provisional o permanent de cases prefabricades o instal·lacions similars en sòl no urbanitzable.

d) La tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva que es derivi de la legislació de protecció del domini públic.

e) Els que contravinguin a la legalitat urbanística.

 

Model de comunicació

  Llicència de parcel·lació LPA