Llicència de primera ocupació

Actualment aquest tràmit es troba en revisió per tal d'adaptar-lo a la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació administrativa de l'Administració de la Generalitat i els governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica. Us recomanem que consulteu els serveis tècnics municipals (Pl. Major 1, telèfon 93 571 95 00 – 2 Obres) abans de tramitar la vostra sol·licitud.

 

Descripció

Sol·licitar la llicència que autoritza la primera utilització dels edificis de nova construcció o dels que hagin estat sotmesos a rehabilitació integral o substancial.
 

Qui ho pot demanar?

La persona propietària o promotora de l'obra.

 

Documents que cal aportar

Cal presentar la sol·licitud i adjuntar la documentació següent:

 • Original del certificat de final d'obra (visat).
   
 • Certificat emès per la Direcció Provincial d'Inspecció i Telecomunicacions que acrediti la presentació del Projecte Tècnic d'ICT i el Butlletí d'Instal·lació.
   
 • Original del rebut del dipòsit en concepte de reposició dels serveis urbanístics afectats.
   
 • Full de transferència bancària.
   
 • Fotocòpia de l'alta en l'impost sobre béns immobles (IBI).
   

On es demana

 1. Presencialment, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC):

      Ajuntament de Mollet del Vallès
      Pl. Major, 1.
      08100 Mollet del Vallès

   
 2. A través d'Internet, al portal d'administració electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb certificat digitalTramitar amb certificat.

D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament adjuntant el model específic d'instància que correspongui.
 

 

Cost

La taxa es liquidarà d'acord amb el que estableix la tarifa de l'Ordenança fiscal: Taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme.

 

Model de sol·licitud

 Llicència de primera ocupació