Llicència de primera ocupació

Actualment aquest tràmit es troba en revisió per tal d’adaptar-lo a la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació administrativa de l’Administració de la Generalitat i els governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica. Us recomanem que consulteu els serveis tècnics municipals (Pl. Major 1, telèfon 93 571 95 00 – 2 Obres) abans de tramitar la vostra sol·licitud.

 

Descripció

Sol·licitar la llicència que autoritza la primera utilització dels edificis de nova construcció o dels que hagin estat sotmesos a rehabilitació integral o substancial.
 

Qui ho pot demanar?

La persona propietària o promotora de l'obra.

 

Documents que cal aportar

Cal presentar la sol·licitud i adjuntar la documentació següent:

 • Original del certificat de final d'obra (visat).
   
 • Certificat emès per la Direcció Provincial d'Inspecció i Telecomunicacions que acrediti la presentació del Projecte Tècnic d'ICT i el Butlletí d'Instal·lació.
   
 • Original del rebut del dipòsit en concepte de reposició dels serveis urbanístics afectats.
   
 • Full de transferència bancària.
   
 • Fotocòpia de l'alta en l'impost sobre béns immobles (IBI).
   

On es demana

Ajuntament de Mollet del Vallès
Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

Pl. Major, 1
08100 Mollet del Vallès
Tel. 93 571 95 05
  

Cost

La taxa es liquidarà d'acord amb el que estableix la tarifa de l'Ordenança fiscal: Taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme.

 

Model de sol·licitud

 Llicència de primera ocupació