Llicència per a la instal·lació de rètols o tendals publicitaris

Descripció

Sol·licitar llicència per instal·lar un rètol o un tendal publicitari en un local comercial de planta baixa.
 

Qui ho pot demanar?

La persona propietària del local o titular de l'activitat.
 

Documents que cal aportar

Cal presentar una sol·licitud i adjuntar la documentació següent:

 • Fotografia de la façana del local.
 • Plànol de situació a E: 1/2000.
 • Plànol d'emplaçament a E: 1/500.
 • Croquis del rètol o tendal publicitari.
 • Pressupost.

 

On es demana

 1. Presencialment, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC):

      Ajuntament de Mollet del Vallès
      Pl. Major, 1.
      08100 Mollet del Vallès

   
 2. A través d'Internet, al portal d'administració electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb certificat digitalTramitar amb certificat.

D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, col·legiats professionals, els empleats públics, o els qui els representin, resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament adjuntant el model específic d'instància que correspongui.
 

L'Ajuntament posa a la vostra disposició un servei d'assistència gratuït en suport dels ciutadans, entitats i empreses en la relació telemàtica amb l'Ajuntament. Es tracta d'un servei orientat a facilitar la resolució de dubtes i guiar als usuaris a l'hora de fer tràmits en línia. Aquest servei no facilita informació sobre el tipus de tràmit o la documentació a presentar en cada cas (per aquesta informació cal adreçar-se al catàleg de tràmits de la seu electrònica).

El servei és accessible des del telèfon 93 026 72 25 de dilluns a divendres en horari de 8 a 20h i des de l'adreça electrònica esuport@molletvalles.cat. Les consultes que atendrà el servei són les relacionades amb la presentació de sol·licituds electròniques, la recepció de notificacions electròniques, l'accés a la carpeta ciutadana o l'ús de la plataforma de contractació (no atendrà problemes tècnics dels equips, connexió a internet o mal funcionament de perifèrics o eines ofimàtiques).

 

Cost

Sobre l'import del cost material de l'obra cal abonar la quota tributària corresponent de la taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme i la quota de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres.


Observacions

Tota la documentació haurà d'estar signada per la persona sol·licitant i cal presentar-la per duplicat. Els rètols, anuncis i similars s'admeten només en planta baixa de forma que cap dels seus punts es situï per sota de 2,20 m de la rasant de la vorera i, si estan situats dins dels forats de la façana, sense sobresortir del pla delimitat per aquesta. L'alçada serà com a màxim d'una cinquena part de l'alçada de l'obertura del forat on estigui situat.

Els rètols en banderola (perpendiculars a la façana) només seran admesos en serveis públics, com farmàcies, hospitals, policia i similars.

Els tendals fixos no s'admeten. Els retràctils hauran de complir les condicions dels rètols i no superar amb el seu vol una cinquena part de l'amplada del vial, fins a un màxim de 1,5 m.

A la retolació dels establiments comercials s'emprarà com a mínim la llengua catalana, d'acord amb la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.
 

Documents relacionats

Informació tècnica rètol

 Informació tècnica tendals