Llicència per a la instal·lació de rètols o tendals publicitaris

Descripció

Sol·licitar llicència per instal·lar un rètol o un tendal publicitari en un local comercial de planta baixa.
 

Qui ho pot demanar?

La persona propietària del local o titular de l'activitat.
 

Documents que cal aportar

Cal presentar una sol·licitud i adjuntar la documentació següent:

 • Fotografia de la façana del local.
 • Plànol de situació a E: 1/2000.
 • Plànol d'emplaçament a E: 1/500.
 • Croquis del rètol o tendal publicitari.
 • Pressupost.

 

On es demana

 1. Presencialment, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC):

      Ajuntament de Mollet del Vallès
      Pl. Major, 1.
      08100 Mollet del Vallès

   
 2. A través d'Internet, al portal d'administració electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb certificat digitalTramitar amb certificat.

D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, col·legiats professionals, els empleats públics, o els qui els representin, resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament adjuntant el model específic d'instància que correspongui.


Cost

Sobre l'import del cost material de l'obra cal abonar la quota tributària corresponent de la taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme i la quota de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres.


Observacions

Tota la documentació haurà d'estar signada per la persona sol·licitant i cal presentar-la per duplicat. Els rètols, anuncis i similars s'admeten només en planta baixa de forma que cap dels seus punts es situï per sota de 2,20 m de la rasant de la vorera i, si estan situats dins dels forats de la façana, sense sobresortir del pla delimitat per aquesta. L'alçada serà com a màxim d'una cinquena part de l'alçada de l'obertura del forat on estigui situat.

Els rètols en banderola (perpendiculars a la façana) només seran admesos en serveis públics, com farmàcies, hospitals, policia i similars.

Els tendals fixos no s'admeten. Els retràctils hauran de complir les condicions dels rètols i no superar amb el seu vol una cinquena part de l'amplada del vial, fins a un màxim de 1,5 m.

A la retolació dels establiments comercials s'emprarà com a mínim la llengua catalana, d'acord amb la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.
 

Documents relacionats

Informació tècnica rètol

 Informació tècnica tendals