Llicència per a la tinença d'animals potencialment perillosos

 Descripció

Obtenir la llicència que permet la tinença de gossos de races considerades potencialment perilloses.

Els gossos considerats potencialment perillosos a Catalunya són:

1. Els que pertanyen a les races o als encreuaments següents:

 • Akita inu
 • American bully*
 • Bullmastiff
 • Dòberman
 • Dog argentí
 • Dog de Bordeus
 • Fila brasileiro
 • Mastí napolità
 • Pit bull terrier
 • Gos de presa canari (o dog canari)
 • Rottweiler
 • Staffordshire bullterrier (també conegut com a Staff anglès. Origen: Anglaterra)
 • Terrier staffordshire americà (també conegut com a Am Staff. Origen: EUA)
 • Tosa japonès (Tosa inu)

  *American bully: raça creada a la dècada dels anys 90 mitjançant el creuament de diverses races com Pit Bull Terrier, Terrier Staffordshire americà i, probablement, Staffordshire Bull Terrier i English Bulldog. Tot i que no està inclosa a la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, atès que descendeix de creuaments de races de gossos potencialment perillosos, al Registre general d'animals de companyia se l'hi considera.

 

2. Gossos que han tingut episodis d'agressions a persones o a altres gossos, si així ho declara l'ajuntament.


3. Gossos que han estat ensinistrats per a l'atac i la defensa.

 

Cal tenir en compte que la llicència és vàlida per cinc anys i, passat aquest període, s'ha de renovar.
 

Qui ho pot demanar?

Les persones propietàries d'animals potencialment perillosos que reuneixin aquests requisits :

 • No estar condemnades pels delictes a què es refereix l'article 3.1.b de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d'animals potencialment perillosos.
   
 • No estar sancionades per infraccions greus o molt greus amb alguna de les sancions accesòries previstes en l'article 13.3 de la Llei 50/1999.
   
 • Tenir la capacitat física i l'aptitud psicològica suficient per a la tinença d'animals potencialment perillosos.
 •  
 • Ser major d'edat.

 
Documents que cal aportar

1. Sol·licitud

2. Certificat de que es compleixen els requisits obligatoris

3. Justificant de disposar d'una assegurança de responsabilitat civil pels danys que els animals puguin causar a terceres persones, amb una cobertura no inferior a 120.000€, d'acord amb el que estableix el Reial Decret 287/2002, de 22 de març que desplega la Llei 50/1999.

 

On es demana

1. Presencialment a l'Ajuntament de Mollet del Vallès

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)
Pl. Major, 1
08100 Mollet del Vallès
Tel. 93 571 95 05

2. A través d'Internet, al portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, mitjançant el tràmit de sol·licitud general, amb certificat digitalTramitar amb certificat. Cal adjuntar el model normalitzat d'instància i la documentació obligatòria (la taxa es liquidarà i notificarà posteriorment).


Cost

La taxa es liquidarà d'acord amb el que estableix la tarifa de l'Ordenança fiscal: Taxa pels serveis de salut pública.

 

Observacions

L'Ajuntament lliura una targeta a les persones que tenen la llicència, document que han de portar a sobre quan l'animal estigui en espais públics. En aquests llocs l'animal ha d'anar sempre amb corretja i morrió.

De manera prèvia a sol·licitar la llicència, s'ha d'inscriure l'animal en el cens d'animals de companyia dins d'un termini màxim de tres mesos del seu naixement, o al mes de la seva adquisició o canvi de domicili. Cal emplenar el model de sol·licitud, indicant obligatòriament el número de tatuatge o xip de l'animal, i abonar la taxa corresponent.

La llicència és vàlida per cinc anys i, passat aquest període, s'ha de renovar.


Model de sol·licitud

 Llicència per a la tinença d'animals potencialment perillosos