Matrimonis civils

Descripció

Celebrar a Sala de Plens de la Casa de la Vila la cerimònia de matrimoni civil presidida per l'alcalde de Mollet o pel regidor o la regidora en qui delegui.
 

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona que reuneixi els requisits establerts a la legislació vigent per als matrimonis civils. Cal concertar-ho prèviament amb el servei d'Acció Institucional i Participació.


Documents que cal aportar

Tota la documentació s'ha de tramitar al Registre Civil del municipi de residència d'un dels contraents i indicar que la cerimònia es vol celebrar a l'Ajuntament de Mollet del Vallès. Cal concertar amb el servei d'Acció Institucional i Participació la disponibilitat de dia i hora per a la cerimònia i cal facilitar el número que el Registre Civil ha assignat a l'expedient de matrimoni.
 

On es demana

1. Presencialment a l'Ajuntament de Mollet del Vallès

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)
Pl. Major, 1
08100 Mollet del Vallès
Tel. 93 571 95 05

2. Mitjançant la seu electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, mitjançant el tràmit de sol·licitud general, amb certificat digital o IdCat Mobil Tramitar amb certificatCal adjuntar el model normalitzat de sol·licitud i adjuntar la documentació corresponent en cada cas.
 

Cost

La taxa es liquidarà d'acord amb el que estableix la tarifa de l'Ordenança fiscal: Taxa per la celebració de matrimonis i cerimònies civils a l'Ajuntament.

 

Observacions

Informació dels tràmits del matrimoni civil: Cal adreçar-se al Registre Civil del municipi de residència d'un dels contraents. Els nuvis han de portar un justificant d'empadronament, de l'ajuntament o ajuntaments corresponents, on constin els dos darrers anys de residència.

Sala de Plens de la Casa de la Vila: La sala té capacitat per a 150 persones aproximadament (90 assegudes i 60 dretes). Els detalls de la cerimònia s'han de concretar amb el servei d'Acció Institucional i Participació.

Dia de celebració: Dissabtes matí.

 

Model de sol·licitud

 Matrimoni civil