Modificació de titularitat de béns immobles i plusvàlua

Descripció

Comunicar el canvi de titularitat per transmissió d'un bé immoble (pis, local, plaça d'aparcament, etc.), ja sigui perquè s'ha venut, s'ha heretat, s'ha rebut per donació, o per un altre tipus de transmissió, a efectes del pagament de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU) o plusvàlua.

Aquest impost es basa en l'increment del valor que ha tingut el terreny des de que es va adquirir la propietat fins que es fa la transmissió.


Qui ho pot demanar?

La persona obligada al pagament de l'impost, segons el tipus de transmissió, o una persona representant amb autorització:

  • En cas de compravenda, qui ven la propietat.
  • En cas d'herències o donacions, qui adquireix la propietat.
  • En cas de transmissions o constitucions de dret que no siguin herències, llegats i donacions, si la persona transmissora o venedora no resideix a Espanya, qui compra la propietat.


Documents que cal aportar

Cal presentar una fotocòpia de l'escriptura pública que acrediti el canvi de titularitat (compravenda, acceptació d'herència o altres).


Antelació amb què cal demanar

  • Compravenda: trenta dies hàbils a partir de la data de signatura de l'escriptura.
  • Acceptació d'herència: sis mesos a partir de la data de defunció de la persona titular anterior, prorrogables fins a un any a sol·licitud de qui rep la transmissió.


On es demana

Ajuntament de Mollet del Vallès
Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)
Pl. Major, 1
08100 Mollet del Vallès
Tel. 93 571 95 05

 

Cost

La liquidació de l'impost, així com l'aplicació de les bonificacions o exempcions que correspongui, es farà d'acord amb el que estableix l'Ordenança fiscal: Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.

Model de sol·licitud

 Modificació de titularitat de béns immobles i plusvàlua