Ocupació de la via pública amb parades o instal·lacions de firaires fora de les festes majors

Descripció

Sol·licitar autorització per ocupar la via pública en llocs no permanents, fora dels períodes de fires o festes tradicionals, amb parades, barraques, casetes de venda d'articles com ara xurros, flors, gelats i altres, i espectacles o atraccions.
 

Qui ho pot demanar?

La persona titular d'una activitat o una persona representant autoritzada.


On es demana

 1. Presencialment, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

      Ajuntament de Mollet del Vallès
      Pl. Major, 1
      08100 Mollet del Vallès
     Tel.93 571 95 05

   
 2. A través d'Internet, al portal d'administració electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb certificat digital Tramitar amb certificat

D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, col·legiats professionals, els empleats públics, o els qui els representin, resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament adjuntant el model específic d'instància que correspongui.


Cost

La taxa es liquidarà d'acord amb el que estableix la tarifa de l'Ordenança fiscal: Taxa per ocupació i aprofitament especial de terrenys d'ús públic.
 

Model de sol·licitud

  Sol·licitud general