Ocupació de la via pública amb parades per a festes populars

Descripció

Sol·licitar autorització per ocupar la via pública amb parades o elements complementaris per a festes populars (Sant Jordi, La Castanyada, etc.).
 

Qui ho pot demanar?

Titular d'una activitat o persona representant degudament autoritzada, president/a d'una entitat ciutadana, o qualsevol persona interessada.

 
Documents que cal aportar

  • Fotocòpia del DNI/NIF de la persona titular de l'activitat.
     
  • Fotocòpia del cens de l'impost d'activitats econòmiques.
     
  • Croquis de l'ocupació (cal acotar l'espai objecte de l'ocupació, assenyalant tots els elements a instal·lar: para-sols, tendal, etc. Cal indicar també l'amplada de la vorera i mobiliari urbà existent (arbres, bàcul i senyals d'enllumenat, etc.).
     
  • Pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil. 

Per a la diada de Sant Jordi podeu consultar les condicions i criteris per a la instal·lació de parades de venda de llibres, roses i altres productes.

 
On es demana

1. Presencialment a

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)
Pl. Major, 1
08100 Mollet del Vallès
Tel. 93 571 95 05

2. A través d'Internet, al portal d'administració electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb certificat digital Tramitar amb certificat. Cal adjuntar el model de sol·licitud específic d'Ocupació de la via pública amb parades per a festes populars  com a documentació adjunta a la sol·licitud general. En cas que correspongui liquidació tributària, aquesta es notificarà posteriorment.


 

Cost

La taxa es liquidarà d'acord amb el que estableix la tarifa de l'Ordenança fiscal: Taxa per ocupació i aprofitament especial de terrenys d'ús públic.

Les persones físiques o jurídiques sense finalitat lucrativa resten exemptes del pagament de la taxa.
 

Documents relacionats

 Condicions i criteris per a la instal·lació de parades i venda de llibres, roses, etc. en la Diada de Sant Jordi


Model de sol·licitud

 Ocupació de la via pública amb parades per a festes populars