Ocupació de la via pública amb parades per a festes populars

Descripció

Sol·licitar autorització per ocupar la via pública amb parades o elements complementaris per a festes populars (Sant Jordi, La Castanyada, etc.).
 

Qui ho pot demanar?

Titular d'una activitat o persona representant degudament autoritzada, president/a d'una entitat ciutadana, o qualsevol persona interessada.

 
Documents que cal aportar

  • Fotocòpia del DNI/NIF de la persona titular de l'activitat.
     
  • Fotocòpia del cens de l'impost d'activitats econòmiques.
     
  • Croquis de l'ocupació (cal acotar l'espai objecte de l'ocupació, assenyalant tots els elements a instal·lar: para-sols, tendal, etc. Cal indicar també l'amplada de la vorera i mobiliari urbà existent (arbres, bàcul i senyals d'enllumenat, etc.).
     
  • Pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil. 

Per a la diada de Sant Jordi podeu consultar les condicions i criteris per a la instal·lació de parades de venda de llibres, roses i altres productes.

 
On es demana

Ajuntament de Mollet del Vallès
Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

Pl. Major, 1
08100 Mollet del Vallès
Tel. 93 571 95 05
 

Cost

La taxa es liquidarà d'acord amb el que estableix la tarifa de l'Ordenança fiscal: Taxa per ocupació i aprofitament especial de terrenys d'ús públic.

Les persones físiques o jurídiques sense finalitat lucrativa resten exemptes del pagament de la taxa.
 

Documents relacionats

 Condicions i criteris per a la instal·lació de parades i venda de llibres, roses, etc. en la Diada de Sant Jordi


Model de sol·licitud

 Ocupació de la via pública amb parades per a festes populars