Ocupació de la via pública amb parades per a festes populars

Descripció

Sol·licitar autorització per ocupar la via pública amb parades o elements complementaris per a festes populars (Sant Jordi, La Castanyada, etc.).
 

Qui ho pot demanar?

Titular d'una activitat o persona representant degudament autoritzada, president/a d'una entitat ciutadana, o qualsevol persona interessada.

 

Quan es pot demanar?

En cas que hi hagi unes bases que regulen la festa popular cal atendre al termini que s'hi indiqui.

En el cas de Sant Jordi 2022, el termini de presentació de sol·licituds finalitza el 14 d'abril i només s'autoritzaran comerços i entitats sense ànim de lucre amb seu a Mollet del Vallès.


Documents que cal aportar

  • Fotocòpia del DNI/NIF de la persona titular de l'activitat.
     
  • Fotocòpia del cens de l'impost d'activitats econòmiques.
     
  • Croquis de l'ocupació (cal acotar l'espai objecte de l'ocupació, assenyalant tots els elements a instal·lar: para-sols, tendal, etc. Cal indicar també l'amplada de la vorera i mobiliari urbà existent (arbres, bàcul i senyals d'enllumenat, etc.).
     
  • Pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil. 

Per a la diada de Sant Jordi podeu consultar les condicions i criteris per a la instal·lació de parades de venda de llibres, roses i altres productes.

 
On es demana

1. Presencialment a

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)
Pl. Major, 1
08100 Mollet del Vallès
Tel. 93 571 95 05

2. A través d'Internet, al portal d'administració electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb certificat digital Tramitar amb certificat. Cal adjuntar el model de sol·licitud específic d'Ocupació de la via pública amb parades per a festes populars  com a documentació adjunta a la sol·licitud general. En cas que correspongui liquidació tributària, aquesta es notificarà posteriorment.

D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, col·legiats professionals, els empleats públics, o els qui els representin, resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament adjuntant el model específic d'instància que correspongui.


Cost

La taxa es liquidarà d'acord amb el que estableix la tarifa de l'Ordenança fiscal: Taxa per ocupació i aprofitament especial de terrenys d'ús públic.

Les persones físiques o jurídiques sense finalitat lucrativa resten exemptes del pagament de la taxa.
 

Documents relacionats

  Condicions i criteris per a la instal·lació de parades i venda de llibres, roses, etc. en la Diada de Sant Jordi


Model de sol·licitud

 Ocupació de la via pública amb parades per a festes populars