Ocupació de la via pública amb un contenidor o sac de runa

Descripció

Autoritzar la instal·lació d'un contenidor metàl·lic o un sac a la via pública per a la recollida de runa d'una obra, trastos vells, restes vegetals o altres residus no perillosos.
 

Qui ho pot demanar?

La persona interessada. En el cas d'obres la col·locació de sacs i contenidors s'autoritza després de la tramitació d'un assabentat (comunicació prèvia d'obres de poca rellevància) o d'una llicència.
 

On es demana

Ajuntament de Mollet del Vallès
Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

Pl. Major, 1
08100 Mollet del Vallès
Tel. 93 571 95 05
 

Cost

La taxa es liquidarà d'acord amb el que estableix la tarifa de l'Ordenança fiscal: Taxa per ocupació i aprofitament especial de terrenys d'ús públic.

 

Observacions

Durant el temps autoritzat, s'han de complir les següents condicions per a la correcta gestió dels residus:

  • Preferentment es col·locarà a la vorera davant l'obra, deixant com a mínim un metre per al pas de vianants i en cas que això no sigui possible es col·locarà a la calçada i en línia amb els vehicles estacionats, situant-lo de manera que no impedeixi la visibilitat dels vehicles, especialment en cruïlles, i respectant les distàncies establertes per als estacionaments pel Reglament general de circulació.
     
  • No podran situar-se a les zones de prohibició d'aparcament (passos de vianants, guals, reserves d'estacionament, parades de bus, etc.), ni ser col·locats total o parcialment sobre elements de mobiliari urbà (tapes d'accés de serveis públics, boques d'incendi, escossells dels arbres, etc.).
     
  • El sac haurà de ser resistent i les runes abocades a l'interior no han de sobrepassar mai la vora per tal que no sobreïxin.
     
  • El sac haurà de ser buidat cada vegada que estigui ple, tenint especial cura en les operacions de càrrega i descàrrega per evitar danys a persones, animals i/o béns.

 

Model de sol·licitud

 Ocupació de la via pública