Ocupació de la via pública amb un contenidor o sac de runa

Descripció

Autoritzar la instal·lació d'un contenidor metàl·lic o un sac a la via pública per a la recollida de runa d'una obra, trastos vells, restes vegetals o altres residus no perillosos.
 

Qui ho pot demanar?

La persona interessada. En el cas d'obres la col·locació de sacs i contenidors s'autoritza després de la tramitació d'un assabentat (comunicació prèvia d'obres de poca rellevància) o d'una llicència.
 

On es demana

1. Presencialment a

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)
Pl. Major, 1
08100 Mollet del Vallès
Tel. 93 571 95 05

2. A través d'Internet, al portal d'administració electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb certificat digital Tramitar amb certificat. Cal adjuntar el model de sol·licitud específic d'Ocupació de la via pública amb amb un contenidor o sac de runa  com a documentació adjunta a la sol·licitud general. En cas que correspongui liquidació tributària, aquesta es notificarà posteriorment.
 

D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, col·legiats professionals, els empleats públics, o els qui els representin, resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament adjuntant el model específic d'instància que correspongui.
 

L'Ajuntament posa a la vostra disposició un servei d'assistència gratuït en suport dels ciutadans, entitats i empreses en la relació telemàtica amb l'Ajuntament. Es tracta d'un servei orientat a facilitar la resolució de dubtes i guiar als usuaris a l'hora de fer tràmits en línia. Aquest servei no facilita informació sobre el tipus de tràmit o la documentació a presentar en cada cas (per aquesta informació cal adreçar-se al catàleg de tràmits de la seu electrònica).

El servei és accessible des del telèfon 93 026 72 25 de dilluns a divendres en horari de 8 a 20h i des de l'adreça electrònica esuport@molletvalles.cat. Les consultes que atendrà el servei són les relacionades amb la presentació de sol·licituds electròniques, la recepció de notificacions electròniques, l'accés a la carpeta ciutadana o l'ús de la plataforma de contractació (no atendrà problemes tècnics dels equips, connexió a internet o mal funcionament de perifèrics o eines ofimàtiques).

 

Cost

La taxa es liquidarà d'acord amb el que estableix la tarifa de l'Ordenança fiscal: Taxa per ocupació i aprofitament especial de terrenys d'ús públic.

 

Observacions

Durant el temps autoritzat, s'han de complir les següents condicions per a la correcta gestió dels residus:

  • Preferentment es col·locarà a la vorera davant l'obra, deixant com a mínim un metre per al pas de vianants i en cas que això no sigui possible es col·locarà a la calçada i en línia amb els vehicles estacionats, situant-lo de manera que no impedeixi la visibilitat dels vehicles, especialment en cruïlles, i respectant les distàncies establertes per als estacionaments pel Reglament general de circulació.
     
  • No podran situar-se a les zones de prohibició d'aparcament (passos de vianants, guals, reserves d'estacionament, parades de bus, etc.), ni ser col·locats total o parcialment sobre elements de mobiliari urbà (tapes d'accés de serveis públics, boques d'incendi, escossells dels arbres, etc.).
     
  • El sac haurà de ser resistent i les runes abocades a l'interior no han de sobrepassar mai la vora per tal que no sobreïxin.
     
  • El sac haurà de ser buidat cada vegada que estigui ple, tenint especial cura en les operacions de càrrega i descàrrega per evitar danys a persones, animals i/o béns.

 

Model de sol·licitud

 Ocupació de la via pública