Ocupació de la via pública en el recinte firal de la Festa Major

Descripció

Sol·licitar autorització per ocupar la via pública amb parades, atraccions o elements complementaris dins del recinte firal de la Festa Major.
 

Qui ho pot demanar?

Titular d'una activitat o persona representant autoritzada.


Documents que cal aportar

  • Fotocòpia del certificat d'alta en el cens de l'IAE.
  • Fotocòpia del contracte de subministrament de gas (si s'escau).
  • Fotocòpia de la pòlissa de responsabilitat civil (per cada ocupació).
  • Fotocòpia del certificat anual de l'atracció (per cada ocupació amb atracció mecànica).
  • Fotocòpia de la butlleta d'instal·lació elèctrica (si s'escau)


 On es demana

Ajuntament de Mollet del Vallès
Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

Pl. Major, 1
08100 Mollet del Vallès
Tel. 93 571 95 05
 

Termini de resposta

Dos mesos. El sentit del silenci administratiu és negatiu.
 

Cost

La taxa es liquidarà d'acord amb el que estableix la tarifa de l'Ordenança fiscal: Taxa per ocupació i aprofitament especial de terrenys d'ús públic.

 

Documents relacionats

Criteris d'atorgament de llicències temporals per a servei de bar i servei de gots durant la Festa Major


Model de sol·licitud

 Ocupació de la via pública en el recinte firal de la Festa Major