Ocupació de la via pública per a terrasses de bar

Descripció

Sol·licitar autorització per ocupar la via pública amb taules, cadires o elements complementaris (tendes, tendals, etc.) per a finalitat lucrativa.
 

Qui ho pot demanar?

Titular d'una activitat o persona representant autoritzada.
 

Documents que cal aportar

Cal presentar una sol·licitud i adjuntar la següent documentació:

 • Fotocòpia del DNI/NIF de la persona titular de l'activitat
 • Fotocòpia de l'impost d'activitats econòmiques, en cas de negocis nous.
 • Croquis de l'ocupació. Cal acotar l'espai objecte de l'ocupació, assenyalant tots els elements a instal·lar: para-sols, tendal, etc. Cal indicar també l'amplada de la vorera i mobiliari urbà existent (arbres, bàcul i senyals d'enllumenat, etc.).

 
On es demana

 1. Presencialment, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

      Ajuntament de Mollet del Vallès
      Pl. Major, 1
      08100 Mollet del Vallès
     Tel.93 571 95 05

   
 2. A través d'Internet, al portal d'administració electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb certificat digital Tramitar amb certificat

 

Cost

La taxa es liquidarà d'acord amb el que estableix la tarifa de l'Ordenança fiscal: Taxa per ocupació i aprofitament especial de terrenys d'ús públic.


Model de sol·licitud

 Ocupació de la via pública per a terrasses de bar