Participació en mercats i fires

Descripció

Sol·licitar la participació en els mercats i les fires que s'organitzen dins de l'àmbit del comerç i els serveis segons el Reglament d'activitats firals d'àmbit comercial.
 

Qui ho pot demanar?

Empreses, entitats, organismes i persones emprenedores que vulguin exposar al públic els productes o serveis que ofereixen.
 

On es demana?

 1. Presencialment, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

      Ajuntament de Mollet del Vallès
      Pl. Major, 1
      08100 Mollet del Vallès
     Tel.93 571 95 05

   
 2. A través d'Internet, al portal d'administració electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb certificat digital 

D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, col·legiats professionals, els empleats públics, o els qui els representin, resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament adjuntant el model específic d'instància que correspongui.


Cost

Les obligacions econòmiques dels expositors s'aprovaran per a cada activitat firal, d'acord amb l'Ordenança de preus públics: Preu públic per la prestació dels serveis d'activitats firals d'àmbit comercial.

 

Model de sol·licitud

  Sol·licitud general