Permís d’obres i instal·lacions al Cementiri Municipal

Descripció

Sol·licitar l'autorització per a la realització d'obres o la col·locació de làpides, o altres elements decoratius, en un nínxol o columbari del Cementiri Municipal.
 

Qui ho pot demanar?

La persona titular del dret funerari o una persona representant autoritzada.
 

On es demana

Ajuntament de Mollet del Vallès
Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

Pl. Major, 1
08100 Mollet del Vallès
Tel. 93 571 95 05
 

Cost

La taxa es liquidarà d'acord amb el que estableix la tarifa de l'Ordenança fiscal: Taxa per serveis funeraris i cementiri.

L'obra s'autoritza en el moment de presentar la petició, si les condicions i la sol·licitud s'ajusten a allò previst en el Reglament del Cementiri.

 

Model de sol·licitud

 Permís d'obres i instal·lacions al Cementiri Municipal