Permís d’obres i instal·lacions al Cementiri Municipal

Descripció

Sol·licitar l'autorització per pintar o realitzar obres o col·locar làpides, o altres elements decoratius, en un nínxol o columbari del Cementiri Municipal.
 

Qui ho pot demanar?

La persona titular del dret funerari o una persona representant autoritzada.
 

On es demana

  1. Presencialment, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC):
    Ajuntament de Mollet del Vallès
    Pl. Major, 1.

    08100 Mollet del Vallès
     
  2. A través d'Internet, al portal d'administració electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb certificat digital Tramitar amb certificat. Cal que adjunteu el model específic de sol·licitud degudament emplenat.

D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, col·legiats professionals, els empleats públics, o els qui els representin, resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament adjuntant el model específic d'instància que correspongui.

 

Cost

La taxa es liquidarà d'acord amb el que estableix la tarifa de l'Ordenança fiscal: Taxa per serveis funeraris i cementiri.

L'obra s'autoritza en el moment de presentar la petició, si les condicions i la sol·licitud s'ajusten a allò previst en el Reglament del Cementiri.

 

Model de sol·licitud

 Permís d'obres i instal·lacions al Cementiri Municipal