Permuta de l'autorització d'un hort a Gallecs

Descripció

Sol·licitar la permuta entre dues autoritzacions per a l'ús privatiu d'un hort familiar a Gallecs.

 
Qui ho pot demanar?

Qualssevol persones físiques o jurídiques les que els hagi estat adjudicada una autorització per a l'ús privatiu d'un hort familiar a Gallecs i que la vulguin permutar entre elles.

 

On es demana

1. Presencialment a l'Ajuntament de Mollet del Vallès

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)
Pl. Major, 1
08100 Mollet del Vallès
Tel. 93 571 95 05

 

2. A través d'Internet, al portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, mitjançant el tràmit de sol·licitud general, amb certificat digitalTramitar amb certificat. Cal que adjunteu el model específic de sol·licitud degudament emplenat.
 

D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, col·legiats professionals, els empleats públics, o els qui els representin, resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament adjuntant el model específic d'instància que correspongui.


Termini de resposta

Tres mesos.


Cost

És gratuït.
 

Observacions

Es podrà sol·licitar amb la sol·licitud anual de renovació i en el termini màxim de 15 dies d'ençà hagi estat efectuada l'adjudicació de l'hort.


Model de sol·licitud

  Permuta de l'autorització d'un hort a Gallecs