Petició d'entrevista amb el Síndic Personer

Descripció

Sol·licitar una entrevista personal amb el Síndic Personer.Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica, o entitat interessada.On es demana

1. Presencialment,  a l'oficina del Síndic Personer
    Masia de Can Lledó

    C. Comte d'Urgell 26
    08100 Mollet del Vallès

2. Per telèfon: trucant al 93 544 00 71, o bé al telèfon 93 571 95 00 (extensió 9699) de 9 a 14h.

3. A través d'Internet, al portal d'administració electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb certificat digital Tramitar amb certificat. Cal que adjunteu el model específic de sol·licitud degudament emplenat.

D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, col·legiats professionals, els empleats públics, o els qui els representin, resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament adjuntant el model específic d'instància que correspongui.


Termini de resposta

30 dies

 

Model de sol·licitud

  Petició d'entrevista amb el Síndic Personer