Presentació d'ofertes en cas de contractes menors

Descripció

Presentació d'ofertes i pressupostos als procediments d'adjudicació municipals vàlida només en cas de contractes menors.
 

Qui ho pot demanar

Empreses i professionals que hagin rebut una sol·licitud d'oferta o pressupost per part d'algun servei municipal.

 

Documents que cal aportar

Cal presentar el model específic de presentació d'ofertes i pressupostos i adjuntar la documentació de l'oferta corresponent.

 

On es demana

A través d'Internet, mitjançant el tràmit de sol·licitud/instància genèrica de la seu electrònica Tramitar amb certificat. Caldrà adjuntar el model específic de sol·licitud per a la presentació d'ofertes/pressupostos.

D'acord amb la Disposició Addicional quinzena, apartat 3r de la Llei 9/2017,  de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, cal que presentin la seva oferta/pressupost a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament i adjuntar el model específic per a la presentació d'ofertes/pressupostos.


 

L'Ajuntament posa a la vostra disposició un servei d'assistència gratuït en suport dels ciutadans, entitats i empreses en la relació telemàtica amb l'Ajuntament. Es tracta d'un servei orientat a facilitar la resolució de dubtes i guiar als usuaris a l'hora de fer tràmits en línia. Aquest servei no facilita informació sobre el tipus de tràmit o la documentació a presentar en cada cas (per aquesta informació cal adreçar-se al catàleg de tràmits de la seu electrònica).

El servei és accessible des del telèfon 93 026 72 25 de dilluns a divendres en horari de 8 a 20h i des de l'adreça electrònica esuport@molletvalles.cat. Les consultes que atendrà el servei són les relacionades amb la presentació de sol·licituds electròniques, la recepció de notificacions electròniques, l'accés a la carpeta ciutadana o l'ús de la plataforma de contractació (no atendrà problemes tècnics dels equips, connexió a internet o mal funcionament de perifèrics o eines ofimàtiques).

 

Model de sol·licitud

Model de presentació d'ofertes/pressupostos