Presentació d'ofertes en cas de contractes menors

Descripció

Presentació d'ofertes i pressupostos als procediments d'adjudicació municipals vàlida només en cas de contractes menors.
 

Qui ho pot demanar

Empreses i professionals que hagin rebut una sol·licitud d'oferta o pressupost per part d'algun servei municipal.

 

Documents que cal aportar

Cal presentar el model específic de presentació d'ofertes i pressupostos i adjuntar la documentació de l'oferta corresponent.

 

On es demana

A través d'Internet, mitjançant el tràmit de sol·licitud/instància genèrica de la seu electrònica Tramitar amb certificat. Caldrà adjuntar el model específic de sol·licitud per a la presentació d'ofertes/pressupostos.

D'acord amb la Disposició Addicional quinzena, apartat 3r de la Llei 9/2017,  de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, cal que presentin la seva oferta/pressupost a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament i adjuntar el model específic per a la presentació d'ofertes/pressupostos.


Model de sol·licitud

Model de presentació d'ofertes/pressupostos