Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial

Descripció

Inscriure's en el Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial de Catalunya, requisit indispensable per poder ser adjudicatari/ària d'un habitatge amb protecció oficial, ja sigui de compra, de lloguer o de lloguer amb opció a compra; també és indispensable per ser usuari/ària de la Borsa de lloguer municipal.
 

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona amb residència en un municipi de Catalunya, major d'edat, que:

 • Tingui necessitat d'habitatge, d'acord amb el que preveu el Reglament del registre de sol·licitants d'habitatges amb protecció oficial de Mollet del Vallès.
   
 • Resideixi i estigui empadronada en un municipi de Catalunya.
   
 • Compleixi el límit d'ingressos que estableix la normativa sobre habitatges amb protecció oficial per als adjudicataris d'aquests habitatges.
   
 • No es trobi en les circumstàncies d'exclusió previstes en la normativa.
   
 • No es trobi incapacitada per obligar-se contractualment, llevat representació legal o autorització judicial substitutòria.

Els requisits exigits per ser inscrit en el registre s'han de complir efectivament en el moment de la presentació de la sol·licitud d'inscripció i mantenir-se al llarg de tot el període de vigència.
 

Documents que cal aportar

 1. DNI o targeta de residència (original i fotocòpia).
   
 2. Documentació acreditativa (originals i fotocòpia) dels ingressos de les persones majors d'edat de la unitat de convivència. Es farà amb la darrera declaració de renda presentada de cada membre, o conjunta si s'escau. En cas de no fer declaració, cal presentar un certificar negatiu de l'Agència Tributària.
   
 3. Certificat de convivència (es tramita en el moment de presentar la inscripció).

 

On es demana

A través d'Internet, mitjançant el Registre de sol·licitants HPO de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya Tramitar amb certificat.


Un cop fet el registre cal aportar la documentació a l'Oficina d'Atenció Ciutadana si la persona sol·licitant està empadronada a Mollet. En cas contrari, s'ha d'adreçar a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, a Barcelona.

 

Antelació amb què cal demanar

Aquesta inscripció té una vigència de tres anys. Per poder participar en els processos d'adjudicació d'un habitatge, els sol·licitants han complir els requisits exigits i estar inscrits en el registre abans de l'inici del procediment d'adjudicació en qüestió.
 

Observacions

Per obtenir més informació es pot consultar la pàgina de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

Si es tramita la sol·licitud d'inscripció en el registre a través d'Internet, s'ha de presentar la sol·licitud signada amb la documentació exigida a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament en qualsevol moment.

Les persones que vulguin realitzar la inscripció en el Registre de manera presencial, hauran de demanar dia i hora per fer el tramit (tel. 93 571 95 05).
 

Model de sol·licitud

Formulari de sol·licitud per Internet.

 

Documents relacionats

Reglament del registre de sol·licitants d'habitatge amb protecció oficial de Mollet del Vallès. 

Bases d'adjudicació d'habitatges mitjançant el registre de sol·licitants d'habitatges amb protecció oficial