Reserva d'estacionament de llarga durada

Descripció

Autoritzar l'ocupació de la via pública per a la reserva d'estacionament de vehicles per a persones discapacitades, o per a càrrega i descàrrega de materials en obres d'edificació de llarga durada.
 

Qui ho pot demanar?

La persona interessada o una persona representant autoritzada.
 

Documents que cal aportar

Cal presentar una sol·licitud i, si fos el cas, abonar la taxa corresponent.


On es demana

Ajuntament de Mollet del Vallès
Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

Pl. Major, 1
08100 Mollet del Vallès
Tel. 93 571 95 05
  

Cost

La taxa es liquidarà d'acord amb el que estableix la tarifa de l'Ordenança fiscal: Taxa per ocupació i aprofitament especial de terrenys d'ús públic.
 

Observacions

El pagament de la taxa no implica l'autorització de la reserva de l'estacionament, que serà notificada per l'Ajuntament.
 

Model de sol·licitud

 Reserva d'estacionament