Reserva d'estacionament puntual

Descripció

Autoritzar l'ocupació de la via pública per a la reserva d'estacionament de vehicles durant un període breu de temps (màxim dos dies) per fer una mudança, casaments, camions cuba per a sanejament o per altres usos com càrrega i descàrrega puntual.
 

Qui ho pot demanar?

La persona interessada o una persona representant autoritzada.
 

On es demana

 1. Presencialment, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

      Ajuntament de Mollet del Vallès
      Pl. Major, 1
      08100 Mollet del Vallès
     Tel.93 571 95 05

   
 2. A través d'Internet, al portal d'administració electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb certificat digital Tramitar amb certificat. Cal que adjunteu el model específic de sol·licitud degudament emplenat.

D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, col·legiats professionals, els empleats públics, o els qui els representin, resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament adjuntant el model específic d'instància que correspongui.


Documents que cal aportar

Cal presentar una sol·licitud de reserva d'estacionament en el model de sol·licitud específic de reserva d'estacionament i indicar, preferiblement amb un plànol de situació, la ubicació exacta de la reserva d'estacionament.
 

Observacions

- S'ha de sol·licitar amb una antelació de com a mínim 6 dies hàbils per a permetre la instal·lació de la senyalització i l'aixecada d'acta dels vehicles estacionats per part de l'Ajuntament i la policia municipal

- El dia de la ocupació de l'espai, en cas de trobar vehicles estacionats podeu trucar a la policia municipal (935445096) per tal que els retirin.

 

Cost

La taxa es liquidarà d'acord amb el que estableix la tarifa de l'Ordenança fiscal: Taxa per ocupació i aprofitament especial de terrenys d'ús públic.

 

Model de sol·licitud

 Reserva d'estacionament