Retorn de fiança o dipòsit d'obres

Descripció

Sol·licitar el retorn dels diners dipositats com a fiança en garantia de la correcta gestió dels residus d'una obra.


Qui ho pot demanar?

La persona titular del dipòsit.


Documents que cal aportar

Cal presentar una sol·licitud i adjuntar, en el cas de les comunicacions prèvies:

 • Carta de pagament original del dipòsit.
   
 • Certificat original expedit per la Deixalleria o per l'empresa autoritzada que ha rebut els residus.


Cal presentar una sol·licitud i adjuntar, per a llicències d'obres:


On es demana

 1. Presencialment, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC):

      Ajuntament de Mollet del Vallès
      Pl. Major, 1.
      08100 Mollet del Vallès

   
 2. A través d'Internet, al portal d'administració electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb certificat digitalTramitar amb certificat. Cal adjuntar el model específic de sol·licitud degudament emplenat i la documentació abans indicada.

D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, col·legiats professionals, els empleats públics, o els qui els representin, resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament adjuntant el model específic d'instància que correspongui.

 

Observacions

L'import del dipòsit es retorna al titular per transferència bancària.

  

Model de sol·licitud

  Sol·licitud devolució de dipòsits i full de transferència