Sol·licitud d'espais per a les entitats

 

Descripció

Sol·licitar un espai de reunió o per fer qualsevol activitat en un equipament municipal.

 

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona en representació d'una entitat o col·lectiu.Antelació amb què cal demanar

Per a actes esportius, la sol·licitud s'ha de fer amb un mínim de 15 dies d'antelació; per a la resta, amb un mínim de 20 dies. El període màxim de tramitació és de tres mesos amb caràcter general.

 

On es demana

  1. A través d'Internet, al portal d'administració electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb certificat digital.Tramitar amb certificatCal que adjunteu el model específic de sol·licitud d'espais degudament emplenat.

    D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, col·legiats professionals, els empleats públics, o els qui els representin, resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament adjuntant el model específic d'instància que correspongui.

 

Cost

El preu públic està fixat a les Ordenances de preus públics: Preu públic per la utilització de béns propietat de l'Ajuntament; Preu públic per la prestació dels serveis esportius Preu públic per la prestació dels serveis culturals i de temps lliure.

És gratuït per a les entitats que tenen conveni amb l'Ajuntament de Mollet del Vallès.

 

Model de sol·licitud

  Sol·licitud d'espais