Sol·licitud d'informe previ en matèria d'incendis

Descripció

És l'informe en matèria de prevenció d'incendis que s'ha de sol·licitar amb anterioritat a la presentació de la comunicació prèvia d'una activitat considerada de risc important en matèria d'incendis, quan aquesta estigui inclosa en els annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010, de 18 de febrer.

Posteriorment a l'obtenció de l'informe favorable, caldrà realitzar l'acte de comprovació en matèria d'incendis i procedir a efectuar la comunicació prèvia corresponent.

 

Qui ho pot demanar?
 
La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s'actua.
 

On es demana?   

A través d'Internet, al portal d'administració electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb certificat digitalTramitar amb certificat

D'acord amb els articles 6 i 32 de la Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica, el titular de l'activitat s'ha de relacionar digitalment amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica, adjuntant el formulari específic  que correspongui.

 

Documentació que cal aportar

1. Sol·licitud d'acord amb el model normalitzat de formulari web de la Finestreta Única Empresarial.

2. Portada de la documentació tècnica (formulari SP01 del Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya)

3. Certificat de coincidència entre el suport electrònic i el suport paper (formulari SP02 del Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya)

4. Projecte tècnic descriptiu i justificatiu del compliment de la reglamentació tècnica aplicable en matèria d'incendis

En cas d'actuar com a representant legal, declarar que es disposa de tots els poders necessaris per a presentar la comunicació i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.

Consulteu les condicions i formats de la documentació tècnica en aquest enllaç.

Termini de sol·licitud

Prèviament a l'inici de l'activitat i de la presentació de la corresponent comunicació prèvia.

 

Termini de resolució

El termini per resoldre la petició d'informe per part de l'òrgan de la Generalitat de Catalunya és de dos mesos des de l'entrada de la petició fins que s'emet l'informe. 

 

Normativa

Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis.

 

Observacions

L'Ajuntament trametrà la sol·licitud a l'òrgan competent de la Generalitat, el qual emetrà l'informe en un termini de dos mesos, i el farà arribar a l'Ajuntament que, alhora, el notificarà a l'interessat.

No caldrà realitzar novament aquest tràmit:

  • En el supòsit d'haver tramitat una llicència d'obres i haver efectuat ja el control preventiu en matèria d'incendis.
  • En el supòsit que una activitat, sense ser modificada, canviï de titularitat i ja disposi d'aquest control preventiu en matèria d'incendis