Sol·licitud de participació en el procés d’adjudicació d'habitatges de protecció oficial de La Vinyota

Descripció

Sol·licitud per a la participació en el procés d'adjudicació de 80 habitatges amb protecció oficial, de règim general i concertat, al barri de La Vinyota, concretament a plaça de Múrcia 1-2, passeig Victòria Garcés 6 i plaça de Castella 5-6.


Qui ho pot demanar

Qualsevol persona empadronada a Mollet del Vallès.

 

Requisits d'ingressos econòmics

Els establerts per la legislació vigent per tal de poder participar en una promoció d'habitatges amb protecció oficial de règim general o preu concertat, tant pel que fa als ingressos mínims com als ingressos màxims ponderats.

Límits màxims (article 43 del Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l'habitatge):

- Preu concertat ingressos familiars ponderats que no superin 6,5 vegades l'Indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC)

- Règim general: ingressos familiars ponderats que no superin 5 vegades l'IRSC.

Per a informació detallada sobre els límits d'ingressos, es poden consultar les taules d'ingressos de referència en matèria d'habitatge (cal tenir en compte que Mollet del Vallès és considerada zona A).
 

Requisits de solvència econòmica

Als efectes de poder participar en el procés d'adjudicació, les persones interessades han de garantir la solvència econòmica de conformitat amb els següents criteris:

1.   Acreditar mitjançant certificat emès per entitat bancària disposar, com a mínim, de la quantitat suficient per fer front al pagament del percentatge del 10% del preu de venda de l'habitatge i el seu annex més l' IVA vigent. Aquest fet s'haurà d'acreditar mitjançant la presentació d'un document d'entitat financera que certifiqui la disposició actual (ja sigui pròpia o a través d'un avalador o avaladors) d'una quantitat igual o superior a l' anteriorment indicada.

2.   En cas de ser necessari, per l'adjudicació dels habitatges del Contingent especial de reserva d'habitatges adaptats per persones amb mobilitat reduïda, certificat de l'ICASS amb indicació del reconeixement d'un grau de minusvalidesa física no inferior al 33%.

3.   Disposar d'uns ingressos mensuals nets que permetin lliurar al promotor, des de la signatura del contracte privat de compra venda fins a tres mesos abans a la finalització de l'obra, un import equivalent al percentatge del 10% del preu de venda (més el corresponent IVA)

4.   A més, i amb relació amb el punt anterior, disposar d'un rati d'endeutament igual o inferior a un 40%. Aquest rati d'endeutament serà el resultat (en tant per cent) de dividir la quantitat corresponent al pagament mensual entre el sumatori dels ingressos nets de la persona/persones que hagin d'adquirir l'habitatge objecte de l'estudi de viabilitat de la operació. Aquest rati podrà ser superior al 40% de forma excepcional si es disposen d'estalvis suficients per poder compensar-ho o si es disposen d'avaladors.

5.   El compliment de les condicions establertes als punts 3) i 4) poden incomplir- se en el supòsit que el sol·licitant i/o cosol·licitant, en virtut d'allò establert al punt d.1), aportin certificat emès per entitat bancària que acrediti la disposició actual (ja sigui pròpia o a través d'un avalador o avaladors) del 20% del preu de venda de l'habitatge i el seu annex més l' IVA vigent.

6.   Disposar d'uns ingressos mensuals nets que permetin obtenir un préstec hipotecari en condicions habituals de mercat. En aquest cas hauran de disposar d'una capacitat d'endeutament igual o inferior a un 33%. Aquesta capacitat d'endeutament serà el resultat (en tant per cent) de dividir les despeses mensuals entre els ingressos nets mensuals. A continuació s'indica una relació no exhaustiva ni excloent de les despeses mensuals:

-  La quota del préstec hipotecari

-  Qualsevol préstec personal, préstec al consum i/o préstec hipotecari que pugui/n estar pagant el/els adquirent/s en el moment de la realització de l'estudi de viabilitat.


Qualsevol deute i/o embargament al qual pugui estar sotmès el/els adquirent/s per qualsevol organisme pertanyent a l'Administració Pública.

 

Requisits de formalització del contracte

Per a la formalització del contracte, la persona adjudicatària haurà d'estar prèviament inscrita al Registre de Sol·licitants d'Habitatges amb protecció Oficial de Mollet del Vallès.

 

Documents que cal aportar

Sol·licitud degudament emplenada (model de sol·licitud) amb indicació expressa de l'autorització a l'Ajuntament de Mollet del Vallès per a la consulta de les dades necessàries en la valoració de les sol·licituds, de conformitat amb les normes del procediment d'adjudicació.

 

Termini

Les persones que vulguin participar en el procés d'adjudicació d'habitatges de protecció oficial de règim general i concertat ho podran fer durant el termini d'un mes des de la publicació, al web del Registre de Sol·licitants d'Habitatges amb Protecció Oficial, de les normes del procediment d'adjudicació.

 

On es demana

1. A partir de l'1 d'octubre, preferentment, a través d'Internet, mitjançant el tràmit de sol·licitud/instància genèrica de la seu electrònica Tramitar amb certificat. Caldrà adjuntar el model específic de sol·licitud per a la participació en el procés d'adjudicació d'habitatges. Per poder fer el tràmit telemàticament cal disposar de certificat digital o de l'IdCat Mobil (consulteu aquí com obtenir-lo).

 

2. A partir de l'1 d'octubre, presencialment a l'Ajuntament de Mollet del Vallès

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)
Pl. Major, 1
08100 Mollet del Vallès
Tel. 93 571 95 05

 

Normativa

- La Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge.

- El Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l'habitatge.

- El Decret 106/2009, de 19 de maig, pel qual es regulen el Registre de Sol·licitants d'Habitatges amb Protecció Oficial de Catalunya i els procediments d'adjudicació dels habitatges amb protecció oficial.

- El Reglament del Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 2 de novembre de 2010.

- Instrucció 2/2012 de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, sobre els procediments d'adjudicació d'habitatges amb protecció oficial destinats a la venda

- Les normes que es puguin dictar en el futur i que substitueixin a qualsevol de les esmentades.

 

Model de sol·licitud

Model de sol·licitud per a la participació en l'adjudicació d'habitatges

 

Documents relacionats

  Normes del procediment d'adjudicació, indicació dels requisits econòmics, preu màxim de venda dels habitatges, condicions i calendari de pagament.

  Llista d'habitatges amb indicació de superfície, característiques i preu.

  Plànols dels habitatges tipus de 2, 3 i 4 habitacions