Sol·licitud de subvencions

Descripció

Sol·licitar una subvenció econòmica per cobrir una part de la despesa generada per projectes de dinamització, promoció, suport i col·laboració en diversos àmbits de la vida social, sense ànim de lucre.

 

Qui ho pot demanar?

Les persones físiques i jurídiques que compleixin els requisits indicats a les bases reguladores generals de subvencions de l'any en curs.


Documents que cal aportar

Cal emplenar la sol·licitud i adjuntar la descripció de les activitats per a les quals es demana la subvenció econòmica.


On es demana

A través d'Internet, al portal d'administració electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb certificat digitalTramitar amb certificat

D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament adjuntant el model específic d'instància corresponent.

Per a l'obtenció de certificat digital podeu adreçar-vos a www.idcat.cat.

 

Antelació amb què cal demanar

El termini de presentació de les sol·licituds es publica a les bases de cada convocatòria.


Documents relacionats

Consultar els terminis i les condicions a les bases reguladores generals de les subvencions de l'any en curs i a les específiques de la convocatòria.

 

Model de sol·licitud

 Sol·licitud de subvenció

 Full de transferència bancària

Model de declaració jurada

Certificació de número de socis

Registre d'apoderament