Sol·licitud de subvencions

Descripció

Sol·licitar una subvenció econòmica per cobrir una part de la despesa generada per projectes de dinamització, promoció, suport i col·laboració en diversos àmbits de la vida social, sense ànim de lucre.

 

Qui ho pot demanar?

Les persones físiques i jurídiques que compleixin els requisits indicats a les bases reguladores generals de subvencions de l'any en curs.


Documents que cal aportar

Cal emplenar la sol·licitud i adjuntar la descripció de les activitats per a les quals es demana la subvenció econòmica.


On es demana

A través d'Internet, al portal d'administració electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb certificat digital.Tramitar amb certificatCal que adjunteu el model específic de sol·licitud de subvencions degudament emplenat.

D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, col·legiats professionals, els empleats públics, o els qui els representin, resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament adjuntant el model específic d'instància que correspongui.

 

Antelació amb què cal demanar

El termini de presentació de les sol·licituds es publica a les bases de cada convocatòria.


Documents relacionats

Consultar els terminis i les condicions a les bases reguladores generals de les subvencions de l'any en curs i a les específiques de la convocatòria.

 

Model de sol·licitud

 Sol·licitud de subvenció

 Full de transferència bancària

Model de declaració jurada

Certificació de número de socis

Registre d'apoderament