Sol·licitud de volant col·lectiu o de convivència

Descripció

Sol·licitar l'expedició d'un document en què es fa constar l'empadronament de totes les persones que consten empadronades en un domicili.
 

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona amb interès legítim, o una persona representant autoritzada. Cal acreditar el consentiment exprés de cada persona major d'edat empadronada segons model adjunt.

 

Termini de resposta

D'acord a la recerca que calgui fer per documentar el certificat, es preveu un termini màxim d'una setmana. En cas que es demani informació anterior a cinc anys, el certificat s'ha de sol·licitar personalment i cal abonar la taxa corresponent

 

On es demana

  1. Presencialment, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC):
        Ajuntament de Mollet del Vallès
        Pl. Major, 1.
        08100 Mollet del Vallès
  2. A través d'Internet, al portal d'administració electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb certificat digital Tramitar amb certificat.

 

Observacions

Atesa la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i allò que estableix la resolució de l'Institut Nacional d'Estadística de 30 de gener de 2015, cal acreditar el consentiment exprés a la cessió de dades dels membres d'una unitat col·lectiva de residència per tal de poder emetre el corresponent volant o certificat d'empadronament col·lectiu. Sense aquest consentiment exprés només es podran emetre certificats d'aquesta manera on constaran només les dades de la persona sol·licitant i el número de persones (no les seves dades) que consten empadronades en el domicili en qüestió. El consentiment exprés podrà ser substituït per la sol·licitud de volant/certificat col·lectiu si en aquesta hi consten exactament totes i cadascuna de les persones que viuen al domicili (amb noms i cognoms i núm. de document d'identitat).

 

Cost

Gratuït per a justificants o certificats amb dades de fins a cinc anys. Les certificacions que comportin la recerca sobre documents o dades anteriors a cinc anys tenen una taxa d'acord amb el que estableix la tarifa de l'Ordenança fiscal: Taxa per expedició de documents administratius.

 

Model de sol·licitud

  Sol·licitud de volant/certificat de convivència/col·lectiu