Sol·licitud de volant d'empadronament

Descripció

Sol·licitar l'expedició d'un document en què es fa constar l'empadronament en un domicili de la ciutat .

Si us trobeu en un dels casos següents, haureu de demanar un certificat històric d'empadronament: 

 • Cal demostrar que s'ha estat empadronat/ada en un domicili on ja no s'hi viu.
 • Cal demostrar que s'està empadronat/ada des d'una data  determinada.
   

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona amb interès legítim, o una persona representant autoritzada. En el cas dels volants col·lectius (volants de convivència) cal acreditar el consentiment exprés de cada persona major d'edat empadronada segons model adjunt.

 

Termini de resposta

D'acord a la recerca que calgui fer per documentar el certificat, es preveu un termini màxim d'una setmana. En cas que es demani informació anterior a cinc anys, el certificat s'ha de sol·licitar personalment i cal abonar la taxa corresponent

 

On es demana

 1. Presencialment, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC):
      Ajuntament de Mollet del Vallès
      Pl. Major, 1.
      08100 Mollet del Vallès
 2. A través d'Internet, al portal d'administració electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb certificat digital Tramitar amb certificat.

D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, col·legiats professionals, els empleats públics, o els qui els representin, resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament adjuntant el model específic d'instància que correspongui.
 

L'Ajuntament posa a la vostra disposició un servei d'assistència gratuït en suport dels ciutadans, entitats i empreses en la relació telemàtica amb l'Ajuntament. Es tracta d'un servei orientat a facilitar la resolució de dubtes i guiar als usuaris a l'hora de fer tràmits en línia. Aquest servei no facilita informació sobre el tipus de tràmit o la documentació a presentar en cada cas (per aquesta informació cal adreçar-se al catàleg de tràmits de la seu electrònica).

El servei és accessible des del telèfon 93 026 72 25 de dilluns a divendres en horari de 8 a 20h i des de l'adreça electrònica esuport@molletvalles.cat. Les consultes que atendrà el servei són les relacionades amb la presentació de sol·licituds electròniques, la recepció de notificacions electròniques, l'accés a la carpeta ciutadana o l'ús de la plataforma de contractació (no atendrà problemes tècnics dels equips, connexió a internet o mal funcionament de perifèrics o eines ofimàtiques).

 

Observacions

Atesa la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i allò que estableix la resolució de l'Institut Nacional d'Estadística de 30 de gener de 2015, cal acreditar el consentiment exprés a la cessió de dades dels membres d'una unitat col·lectiva de residència per tal de poder emetre el corresponent volant o certificat d'empadronament col·lectiu. Sense aquest consentiment exprés només es podran emetre certificats d'aquesta manera on constaran només les dades de la persona sol·licitant i el número de persones (no les seves dades) que consten empadronades en el domicili en qüestió. El consentiment exprés podrà ser substituït per la sol·licitud de volant/certificat col·lectiu si en aquesta hi consten exactament totes i cadascuna de les persones que viuen al domicili (amb noms i cognoms i núm. de document d'identitat).

 

Cost

Gratuït per a justificants o certificats amb dades de fins a cinc anys. Les certificacions que comportin la recerca sobre documents o dades anteriors a cinc anys tenen una taxa d'acord amb el que estableix la tarifa de l'Ordenança fiscal: Taxa per expedició de documents administratius.

 

Model de sol·licitud

  Sol·licitud general

  Sol·licitud de volant de convivència/col·lectiu