Subvenció a la transformació digital de PIMES i autònoms de Mollet del Vallès amb motiu de l’impacte econòmic de la COVID-19

Descripció

Sol·licitar una subvenció econòmica per facilitar la transformació digital, del teixit comercial i serveis, incorporant solucions de sistemes de comunicació, fidelització i venda en línia, per tal d'adaptar-se a les necessitats de digitalització provocades per la COVID-19.

 

Qui ho pot demanar?

Titulars d'establiments comercials i de serveis de Mollet del Vallès, ja siguin autònoms, micro-empreses o petites empreses, que portin a terme projectes o accions de transformació digital en la seva activitat durant el termini d'execució del projecte.

 

Documents que cal aportar

Cal emplenar la sol·licitud adjuntar la documentació especificada en les bases reguladores d'aquesta subvenció. Consulteu les bases de la convocatòria a l'apartat de convocatòries públiques de la seu electrònica.


On es demana

A través d'Internet, al portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, mitjançant el tràmit de sol·licitud general, amb certificat digital Tramitar amb certificat. Cal adjuntar el model normalitzat de sol·licitud de subvenció degudament emplenat. Es recomana autoritzar a l'Ajuntament la consultar telemàticament les dades necessàries per a la tramitació de la sol·licitud i que estiguin en poder de l'Administració. 

D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, col·legiats professionals, els empleats públics, o els qui els representin, resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament adjuntant el model específic d'instància que correspongui.

 

Termini de presentació de sol·lcituds

El termini de presentació de sol·licituds començarà l'endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i finalitzarà als 20 dies.

Documents relacionats

Consultar els terminis i condicions a les bases reguladores generals i a les específiques de la convocatòria. 


Model de sol·licitud

  Subvenció a la transformació digital

  Model de declaració responsable