Subvenció pel foment de l’activitat econòmica

Descripció

Sol·licitar una subvenció per a les activitats econòmiques consistent en la subvenció de les liquidacions dels tributs objecte de la convocatòria.

 

Qui ho pot demanar?

Les persones físiques o jurídiques que desenvolupin una activitat econòmica i reuneixin els requisits establerts en les bases de la convocatòria.

 

Antelació amb què cal demanar

Cal consultar la convocatòria a l'apartat de convocatòries públiques de la seu electrònica.


On es demana

 1. Presencialment, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

      Ajuntament de Mollet del Vallès
      Pl. Major, 1
      08100 Mollet del Vallès
     Tel.93 571 95 05

   
 2. A través d'Internet, al portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, mitjançant el tràmit de sol·licitud general, amb certificat digital Tramitar amb certificat. Cal adjuntar el model normalitzat de sol·licitud de subvenció per al foment de l'activitat econòmica degudament emplenat.

 

D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, col·legiats professionals, els empleats públics, o els qui els representin, resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament adjuntant el model específic d'instància que correspongui.

 

Termini de presentació de sol·lcituds

El termini de presentació de sol·licituds començarà l'endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i finalitzarà el 30 de novembre de 2020.

 

Documents relacionats

Consultar els terminis i condicions a les bases reguladores generals i a les específiques de la convocatòria. 


Model de sol·licitud

  Subvenció pel foment de l'activitat econòmica

  Model de declaració responsable