Subvenció pel foment de l’activitat econòmica

Descripció

Sol·licitar una subvenció econòmica per facilitar la implantació d'activitat econòmica i generar ocupació a Mollet del Vallès, ja siguin del sector serveis com de la indústria, així com impulsar la dinamització comercial de la ciutat. 

 

Qui ho pot demanar?

Les persones físiques o jurídiques que desenvolupin una activitat econòmica i reuneixin els requisits establerts en les bases reguladores generals de la convocatòria en curs.

 

Documents que cal aportar

Cal emplenar la sol·licitud i adjuntar la documentació especificada a les bases reguladores.


On es demana

 1. Presencialment, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

      Ajuntament de Mollet del Vallès
      Pl. Major, 1
      08100 Mollet del Vallès
     Tel.93 571 95 05

   
 2. A través d'Internet, al portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, mitjançant el tràmit de sol·licitud general, amb certificat digital Tramitar amb certificat. Cal adjuntar el model normalitzat de sol·licitud de subvenció per al foment de l'activitat econòmica degudament emplenat.

D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, col·legiats professionals, els empleats públics, o els qui els representin, resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament adjuntant el model específic d'instància que correspongui.

 

Termini de presentació de sol·lcituds

El termini de presentació de sol·licituds començarà l'endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i finalitzarà el 18 de desembre de 2021.

 

Documents relacionats

Consultar els terminis i condicions a les bases reguladores generals i a les específiques de la convocatòria. 


Model de sol·licitud

  Subvenció pel foment de l'activitat econòmica

  Model de declaració responsable