Tall de carrer (ocupació de la calçada)

 

Descripció

Sol·licitar autorització per tallar la circulació de vehicles per necessitats d'una obra, per càrrega i descàrrega de materials o mercaderies, o per altres usos.
 

Qui ho pot demanar?

La persona interessada o una persona representant autoritzada. En el cas d'obres, el tall de carrer s'autoritza després de la tramitació d'una llicència d'obra.

 

On es demana

 1. Presencialment, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC):

      Ajuntament de Mollet del Vallès
      Pl. Major, 1.
      08100 Mollet del Vallès

   
 2. A través d'Internet, al portal d'administració electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb certificat digitalTramitar amb certificat. Cal que adjunteu el model específic de sol·licitud degudament emplenat.

D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, col·legiats professionals, els empleats públics, o els qui els representin, resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament adjuntant el model específic d'instància que correspongui.


Cost

La taxa, que varia en funció del temps de durada del tall de carrer, es liquidarà d'acord amb el que estableix la tarifa de l'Ordenança fiscal: Taxa per ocupació i aprofitament especial de terrenys d'ús públic.

La taxa de les sol·licituds realitzades presencialment es farà efectiva a les entitats bancàries col·laboradores. En el cas de les sol·licituds realitzades mitjançant el portal d'administració electrònica, els serveis municipals emetran la liquidació corresponent a nom de la persona sol·licitant.
 

Requisits i observacions

 • Caldrà realitzar la petició amb un temps d'antel·lació mínim de 6 dies hàbils i l'autorització restarà condicionada a la confirmació expressa per part dels serveis tècnics municipals.  
 • No es podrà iniciar el tall de trànsit abans de les 9.30h.
 • El titular de l'autorització haurà de senyalitzar, al seu càrrec, les interrupcions del trànsit amb tanques i/o cons o, donat el cas, haurà de donar pas alternatiu als vehicles. Igualment haurà de complir amb les determinacions de la Norma de carreteres 8.3-IC.
 • Caldrà adoptar les mesures i proteccions necessàries per garantir la seguretat dels vianants i dels vehicles així com impedir la caiguda d'objectes a la via pública.
 • La petició de tall de carrer està sotmesa a autorització prèvia per part dels serveis municipals i al pagament de les taxes corresponents d'acord amb l'Ordenança fiscal 2.10.
 • La Policia Municipal es reserva el dret d'ampliar aquestes mesures i condicions i ordenar millores pel control i gestió del trànsit.

Model de sol·licitud

 Tall de carrer - Ocupació de la calçada