Tall de carrer (ocupació de la via pública)

 

Descripció

Sol·licitar autorització per tallar un carrer a la circulació de vehicles per necessitats d'una obra, per càrrega i descàrrega de materials o mercaderies, o per altres usos.
 

Qui ho pot demanar?

La persona interessada o una persona representant autoritzada. En el cas d'obres, el tall de carrer s'autoritza després de la tramitació d'una llicència d'obra.

 

On es demana

 1. Presencialment, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC):

      Ajuntament de Mollet del Vallès
      Pl. Major, 1.
      08100 Mollet del Vallès

   
 2. A través d'Internet, al portal d'administració electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb certificat digitalTramitar amb certificat.

 

Cost

La taxa, que varia en funció del temps de durada del tall de carrer, es liquidarà d'acord amb el que estableix la tarifa de l'Ordenança fiscal: Taxa per ocupació i aprofitament especial de terrenys d'ús públic.

La taxa de les sol·licituds realitzades presencialment es farà efectiva a les entitats bancàries col·laboradores. Les sol·licituds realitzades mitjançant el portal d'administració electrònica, els serveis municipals es posaran en contacte amb el sol·licitant per tal de fer efectiu el pagament de la taxa corresponent.
 

Observacions

 • Caldrà realitzar la petició amb un temps mínim d'antelació de 72 hores.
 • La petició de tall de carrer està sotmesa a autorització prèvia per part dels serveis municipals i al pagament de les taxes corresponents d'acord amb l'Ordenança fiscal núm. 2.9.
 • L'ocupació de la via pública s'autoritza en el moment de fer la petició, sempre que això sigui possible, i està condicionada a les necessitats de la circulació viària i al compliment de les mesures de seguretat adients.

Model de sol·licitud

 Tall de carrer - Ocupació de la via pública