Targeta d'aparcament per a persones discapacitades

Descripció

Sol·licitar la targeta que identifica els vehicles conduïts per persones amb discapacitat física o que transporten persones amb discapacitat, ja sigui un vehicle privat o col·lectiu. També s'atorguen targeta d'aparcament provisional per aquelles persones que presentin mobilitat reduïda a causa d'una malaltia o patologia d'extrema gravetat (en aquest cas hauran de presentar el model de sol·licitud de targeta provisional). Permet aparcar a la zona blava de forma gratuïta, utilitzar les places d'aparcament reservat i aturar-se en qualsevol lloc de la via pública durant el temps necessari, sempre que no es dificulti la circulació de vehicles o vianants.
 

Qui ho pot demanar?

Les persones amb mobilitat reduïda o amb dificultats de visió (agudesa visual igual o inferior a 0,1 amb correcció o una reducció concèntrica del camp visual igual o menor a 10 graus), o una persona representant autoritzada. En cas de transport col·lectiu, les persones jurídiques responsables.


Documents que cal aportar

Cal emplenar la sol·licitud i, en cas de vehicle privat, adjuntar:

  • Fotocòpia de la resolució ferma de la qualificació de la disminució expedida per l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (a excepció dels qui sol·licitin la targeta d'aparcament provisional per raó de malaltia d'extrema gravetat).
     
  • Fotografia de carnet.
  • Fotocòpia del permís de conduir, si el titular és conductor.

En cas de vehicle col·lectiu, cal adjuntar el permís de circulació i la fitxa tècnica del vehicle.


On es demana

Ajuntament de Mollet del Vallès
Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)
Pl. Major, 1
08100 Mollet del Vallès
Tel. 93 571 95 05

 
Cost

Gratuït

 

Observacions

La targeta individual dóna dret a l'aparcament de qualsevol vehicle que ocupi el titular (a tots els municipis de Catalunya, Estat espanyol i Estats membres de la Unió Europea). Permet l'estacionament del vehicle sense cap limitació i sense obtenció de comprovant en les zones d'estacionament d'horari limitat (zones blaves) i en les zones de càrrega i descàrrega.

En cas de canvi de residència o defunció cal comunicar-ho a l'ajuntament d'origen i a l'ajuntament de destinació.

Cal col·locar la targeta en un lloc visible i no és permès d'utilitzar fotocòpies.

 

Model de sol·licitud

 Targeta d'aparcament per a vehicle privat

 Targeta d'aparcament per a transport col·lectiu

 Targeta d'aparcament provisional per raó de malaltia d'extrema gravetat