Targeta d'aparcament per a persones discapacitades

Descripció

Sol·licitar la targeta que identifica els vehicles conduïts per persones amb discapacitat física o que transporten persones amb discapacitat, ja sigui un vehicle privat o col·lectiu. També s'atorguen targeta d'aparcament provisional per aquelles persones que presentin mobilitat reduïda a causa d'una malaltia o patologia d'extrema gravetat (en aquest cas hauran de presentar el model de sol·licitud de targeta provisional). Permet aparcar a la zona blava de forma gratuïta, utilitzar les places d'aparcament reservat i aturar-se en qualsevol lloc de la via pública durant el temps necessari, sempre que no es dificulti la circulació de vehicles o vianants.
 

Qui ho pot demanar?

Les persones amb mobilitat reduïda o amb dificultats de visió (agudesa visual igual o inferior a 0,1 amb correcció o una reducció concèntrica del camp visual igual o menor a 10 graus), o una persona representant autoritzada. En cas de transport col·lectiu, les persones jurídiques responsables.


Documents que cal aportar

Cal emplenar la sol·licitud i, en cas de vehicle privat, adjuntar:

  • Fotocòpia de la resolució ferma de la qualificació de la disminució expedida per l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (a excepció dels qui sol·licitin la targeta d'aparcament provisional per raó de malaltia d'extrema gravetat).
     
  • Fotografia de carnet (en el moment de fer la targeta)
  • Fotocòpia del permís de conduir, si el titular és conductor.

En cas de vehicle col·lectiu, cal adjuntar el permís de circulació i la fitxa tècnica del vehicle.


On es demana

1. Presencialment a l'Ajuntament de Mollet del Vallès

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)
Pl. Major, 1
08100 Mollet del Vallès
Tel. 93 571 95 05

2. A través d'Internet, al portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, mitjançant el tràmit de sol·licitud general, amb certificat digitalTramitar amb certificat. Cal adjuntar el model normalitzat d'instància i adjuntar la documentació corresponent.

 
Cost

Gratuït

 

Observacions

La targeta individual dóna dret a l'aparcament de qualsevol vehicle que ocupi el titular (a tots els municipis de Catalunya, Estat espanyol i Estats membres de la Unió Europea). Permet l'estacionament del vehicle sense cap limitació i sense obtenció de comprovant en les zones d'estacionament d'horari limitat (zones blaves) i en les zones de càrrega i descàrrega.

En cas de canvi de residència o defunció cal comunicar-ho a l'ajuntament d'origen i a l'ajuntament de destinació.

Cal col·locar la targeta en un lloc visible i no és permès d'utilitzar fotocòpies.

 

Model de sol·licitud

 Targeta d'aparcament per a vehicle privat

 Targeta d'aparcament per a transport col·lectiu

 Targeta d'aparcament provisional per raó de malaltia d'extrema gravetat