Targeta d'armes esportives

Descripció

Sol·licitar la targeta d'autorització de tinença d'armes de 4a categoria (armes d'aire comprimit i similars).

-  Targeta d'armes tipus A: Carrabines i pistoles de tir semiautomàtic i de repetició, i revòlvers de doble acció, accionades per aire o gas comprimit no assimilables a escopetes. Té un període de vigència de 5 anys

-  Targeta d'armes tipus B: Carrabines i pistoles, d'ànima llisa o ratllada, i d'un sol tret, i revòlvers d'acció simple, accionades per aire o gas comprimit no assimilables a escopetes. Té una vigència permanent.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona major d'edat que estigui empadronada a Mollet del Vallès o menors d'edat majors de 14 anys amb autorització del pare, mare o tutor/a legal.
 

Documents que cal aportar

 • Fotocòpia de factura de compra de l'arma o contracte privat de compravenda, així com un document on n'especifiqui les característiques: la marca, el model, la categoria, el tipus, el calibre, el número de sèrie i el sistema de tir. En defecte d'això, un informe de l'armer/a que contingui aquest extrems.
 • Certificació de capacitat física i aptitud psicològica per a la tinença d'una arma d'aquesta categoria (es pot sol·licitar als centres mèdics autoritzats)
 • 2 exemplars impresos blancs degudament signats de la corresponent targeta
 • 3 exemplars impresos grocs de la corresponent targeta
   

On es demana

 1. Presencialment, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC):
      Ajuntament de Mollet del Vallès
      Pl. Major, 1.
      08100 Mollet del Vallès

   
 2. A través d'Internet, al portal d'administració electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb certificat digital Tramitar amb certificat.  

 

Cost

La taxa es liquidarà d'acord amb el que estableix la tarifa de l'Ordenança fiscal: Taxa per expedició de documents administratius.


Termini de resposta

El termini aproximat per rebre la targeta és d'un mes.
 

Model de sol·licitud

 Targeta d'armes esportives