Teleassistència

Descripció

Sol·licitar la teleassistència, que és un servei d'atenció permanent i a distància per a aquelles persones que per motius de salut i dependència necessiten ajuda externa en cas d'emergència. El servei ofereix un aparell connectat telefònicament a un centre de control amb capacitat per donar resposta ràpida a les diferents incidències i situacions d'emergència que es puguin presentar.
 

Qui ho pot demanar

Les persones de Mollet del Vallès, majors de 65 anys, que viuen soles de manera habitual o amb una altra persona amb algun problema de salut i que reuneixin els següents requisits:

  • Viure i constar al Padró Municipal d'Habitants de Mollet del Vallès.
  •  
  • Ajustar-se, segons el barem establert, als criteris de necessitat social o de salut aprovats en el Reglament dels serveis d'atenció domiciliària.
     
  • Tenir línea fixa de telèfon.


Documents que cal aportar

Cal concertar una visita amb l'Equip d'Atenció Social Primària de referència i recollir la sol·licitud. Un cop emplenada, cal presentar-la a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, amb la documentació acreditativa dels requisits, i adjuntar:

  • Fotocòpia del DNI.
  • Full de domiciliació bancària.
  • Informe de salut.


On es demana

Ajuntament de Mollet del Vallès
Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)
Pl.  Major, 1
08100 Mollet del Vallès
Tel. 93 571 95 05

 

Cost

La quantia a abonar per cada persona usuària serà el resultat d'aplicar la reducció prevista, en funció de la seva renda mensual disponible, a les tarifes del preu públic que marca l'Ordenança de preus públics: Preu públic per la prestació dels serveis d'atenció domiciliària.