Transmissió d’una llicència de taxi

Descripció

Sol·licitar autorització municipal per a realitzar la transmissió d'una llicència de taxi.

 
Qui ho pot demanar?

La persona interessada en l'adquisició d'una llicència de taxi.
 

Documents que cal aportar

  • Sol·licitud complimentada
  • Document de conformitat de la transmissió de la llicència signada pel venedor.
  • Fotocòpia Permís de conduir B en vigor
  • Fotocòpia del Justificant o sol·licitud de transmissió del vehicle (canvi de nom) davant la Prefectura de Trànsit
  • Fotocòpia de l'Alta en el règim d'autònoms o el que correspongui de la Seguretat Social
  • Fotocòpia de la Pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil obligatòria del vehicle
  • Llicència vella

 

On es demana

1.   Presencialment, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

    Ajuntament de Mollet del Vallès
    Pl. Major, 1
    08100 Mollet del Vallès
   Tel.93 571 95 05

 

2.   A través d'Internet, al portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, mitjançant el tràmit de sol·licitud general, amb certificat digital .

D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, col·legiats professionals, els empleats públics, o els qui els representin, resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament adjuntant el model específic d'instància que correspongui.

 

Cost

D'acord amb allò que estableix l'Ordenança Fiscal núm. 2.3. Taxa per la llicència d'autotaxis.


Model de sol·licitud

Model de sol·licitud