Seu electrònica > Informació corporativa > Informació econòmica i financera
Carregant...

Informació econòmica i financera


Pressupost

El pressupost municipal és un requeriment legal que l’Ajuntament ha d’aprovar amb caràcter anual. En aquest document s’hi reflecteixen les despeses i els ingressos de la corporació municipal al llarg de l'exercici. La seva estructura ve definida a la Llei d'Hisendes Locals, i s'organitza en Capítols i Aplicacions Pressupostàries.

A continuació, s’adjunten els pressupostos de l’Ajuntament per a l’any vigent:

Pressupost 2022

Compte general

Resum Compte General 2011
Resum Compte General 2012
Resum Compte General 2013
Resum Compte General 2014
Resum Compte General 2015
Resum Compte General 2016
Resum Compte General 2017
Resum Compte General 2018
Resum Compte General 2019

Termini mig de pagament

Informe de morositat 2015
Informe de morositat 2015 (tercer trimestre)
Informe de morositat 2015 (quart trimestre)
Informe de morositat 2016 (primer trimestre)
Informe de morositat 2016 (segon trimestre)
Informe de morositat 2016 (tercer trimestre)
Informe de morositat 2016 (quart trimestre)
Informe de morositat 2017 (primer trimestre)
Informe de morositat 2017 (segon trimestre)
Informe de morositat 2017 (tercer trimestre)
Informe de morositat 2017 (quart trimestre)
Informe de morositat 2018 (primer trimestre)
Informe de morositat 2018 (segon trimestre)
Informe de morositat 2018 (tercer trimestre)
Informe de morositat 2018 (quart trimestre)
Informe de morositat 2019 (primer trimestre)
Informe de morositat 2019 (segon trimestre)
Informe de morositat 2019 (tercer trimestre)
Informe de morositat 2019 (quart trimestre)
Informe de morositat 2020 (primer trimestre)
Informe de morositat 2020 (segon trimestre)
Informe de morositat 2020 (tercer trimestre)
Informe de morositat 2020 (quart trimestre)
Informe de morositat 2021 (primer trimestre)
Informe de morositat 2021 (segon trimestre)
Informe de morositat 2021 (tercer trimestre)
Informe de morositat 2021 (quart trimestre)

Informes de la Sindicatura de Comptes de Catalunya

Informe sindicatura de comptes - saldos dubtós cobrament 2011