Carregant...

Ajuda


Descarrega’t el tríptic de presentació de la Seu electrònica

Servei d’Assistència en l’ús dels mitjans de relació telemàtica

 • + La seu electrònica

 • + El certificat digital

 • + La signatura electrònica

 • + Quina és la diferència entre signatura avançada i reconeguda?

 • + Com es comprova la validesa d’una signatura digital?

 • + La carpeta ciutadana i els seus usos

 • + La notificació electrònica

 • + El servei de verificació de documents impresos de manera segura

 • + Data i hora oficial de la seu electrònica

 • + Què puc fer si no disposo de la possibilitat d’identificar-me electrònicament?

 • + El tauler d'edictes electrònics

 • + Sistema de verificació de la Seu

 • + Per què surt un cadenat en connectar-me en aquest web?

 • + Com puc comprovar si tinc algun certificat instal·lat a l’ordinador?

 • + Com instal·lar un certificat digital?

 • + Què cal fer si no funciona el meu certificat digital?

 • + Com funcionen els terminis a l’hora de presentar un document al registre electrònic?

 • + Com puc saber que el registre ha estat correcte?

 • + Què faig si no funciona la tramitació electrònica?

 • + Qui pot fer ús de la carpeta ciutadana?

 • + Quan s’entén practicada una notificació per mitjans electrònics?

 • + Quina vigència té l'adreça electrònica vàlida als efectes de notificació?

 • + En quin format puc enviar la documentació annexa?

 • + Com puc annexar un document en paper en un tràmit electrònic?

 • + Què indicarà que es tracta d'un document imprès de forma segura?

  Administració electrònica

  Es refereix a qualsevol mecanisme que transforma les oficines tradicionals mitjançant l'ús de les noves tecnologies, i converteix els processos suportats per paper en processos suportats per mitjans electrònics amb validesa jurídica i amb l'objectiu final de crear una oficina sense papers. Aquesta nova forma d'administració permet millorar la productivitat i simplificar els diferents processos del dia a dia que es donen a les diferents organitzacions públiques.

  Al mateix temps, l’administració electrònica pretén apropar l'Administració pública a la ciutadania mitjançant canals telemàtics, evitar, així, desplaçaments i oferir servei les 24 hores del dia tots els dies de l’any.

  Autoritat de certificació

  És una persona física o jurídica que compleix els requisits que determina la legislació establerta sobre signatura electrònica i està capacitada per a l'emissió i la gestió (renovació, suspensió i revocació) de certificats electrònics amb les màximes condicions de seguretat i de qualitat. Són funcions bàsiques de les autoritats de certificació: 1) verificar la identitat de les persones sol·licitants de certificats i 2) publicar les llistes de revocació de certificats. Les especificacions es descriuen a la norma ISO/IEC 9594-8.

  La legislació espanyola estableix que les autoritats de certificació compleixen la funció de “tercera part de confiança”, ja que garanteixen a les persones usuàries de la seva infraestructura que els subjectes que es relacionen a través de mitjans telemàtics són qui diuen ser sense possibilitat d’error.

  Certificat digital

  És un document signat electrònicament per una autoritat de certificació que garanteix les dades que conté: identitat del titular del certificat, número d’identificació fiscal, autoritat de certificació emissora, capacitat per fer un determinat acte, entre altres. Aquestes dades permeten donar a conèixer qui signa de forma inequívoca en el món telemàtic.

  Justificant electrònic de tramitació

  El justificant electrònic de tramitació consisteix en una còpia autentificada de l'escrit, sol·licitud o comunicació feta a través de la seu electrònica de l’Ajuntament, que inclou la data i l'hora del moment en què es va presentar el document original, el número d'entrada del registre electrònic i la resta de dades relacionades amb la tramitació. Aquest justificant és emès pel registre electrònic de l’Ajuntament.

  Còpies electròniques autèntiques

  Imatges electròniques dels documents, amb la mateixa validesa i eficàcia, obtingudes a través de processos de digitalització que garanteixen l’autenticitat, la integritat i la conservació del document imatge i realitzades per l’Ajuntament o una entitat que actuï com a tercera part de confiança.

  Document electrònic

  És el document redactat en suport electrònic que conté dades signades electrònicament. Els documents electrònics són el suport de documents públics, de documents expedits i de documents privats.

  Entitat de registre

  És l'entitat encarregada d'identificar, de registrar i de lliurar certificats digitals a les persones usuàries i a altres entitats com a delegacions d’una autoritat de certificació o una altra entitat de registre superior. El certificats digitals els emet l’autoritat de certificació a la qual pertany l’entitat de registre.

  Expedient electrònic

  És el conjunt de documents en suport informàtic, disposats per ordre, que informen sobre l'evolució d'una sol·licitud o procés i que garanteix que la informació que inclou no es pot alterar ni eliminar.

  La inalterabilitat i la integritat dels documents electrònics de l'expedient digital es garanteix per la signatura digital de l’entitat responsable de l’expedient.

  Registre electrònic

  Registre de la documentació que rep i envia l’Ajuntament a través de mitjans telemàtics, per tal de guardar constància de l'entrega o l'enviament, per a futures consultes o justificacions.

  Resum criptogràfic (hash)

  És la funció per la qual es garanteix la integritat d’un document electrònic, és a dir, que un document electrònic no ha estat modificat o manipulat sense que en quedi constància. La normativa ISO-10118-3:2004 estableix les especificacions de les funcions de hash o resum criptogràfic, les quals compleixen amb aquestes tres característiques:

  1. Partint del resum/hash és impossible recuperar el document original.

  2. Qualsevol canvi en el document original ens donarà un resum/hash diferent.

  3. Dos documents originals diferents tindran resums/hashs diferents.  Revocació de certificats

  La revocació d'un certificat implica l'extinció de la seva vigència i la pèrdua de la seva validesa. La revocació la pot sol·licitar la persona signant, la persona física o jurídica representada per aquesta o una entitat de registre en casos com la pèrdua del suport físic del certificat o qualsevol indici d’ús fraudulent del certificat.

  Segellat de temps

  El segellat de temps associa un document, mitjançant una font fiable, amb la data i l'hora en què es va generar. Per tant, acredita, en l'àmbit tècnic i jurídic, el contingut d’un document electrònic en un cert moment del temps. L’acreditació efectuada mitjançant un segell de temps sempre la fa una tercera persona de confiança.

  Seu electrònica

  Adreça electrònica que seria l'equivalent en Internet a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Mollet del Vallès. Vegeu La seu electrònica en l'apartat d'informació bàsica.

  Signatura electrònica

  Segons l’article 3 de la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica, "conjunt de dades en forma electrònica, consignades al costat d'altres o associades amb aquestes, que poden ser utilitzades com a mitjà d’identificació del signant".
  Existeixen els següents tipus de signatura electrònica:
  1. Signatura electrònica avançada: signatura electrònica que permet identificar qui signa i detectar qualsevol canvi ulterior de les dades signades, que està vinculada a la persona signant de manera única i a les dades a què es refereix, i que ha estat creada per mitjans que la persona signant pot mantenir sota el seu control exclusiu

  2. Signatura electrònica reconeguda: signatura electrònica basada en un certificat reconegut i generada mitjançant un dispositiu segur de creació de signatura. Aquesta signatura té, respecte a les dades consignades electrònicament, el mateix valor que la signatura manuscrita respecte a les dades consignades en paper.


  Tràmit electrònic

  Acció que es fa mitjançant l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), tant per part de l'usuari o la usuària en qualitat de persona física o jurídica en relació amb el seu expedient administratiu sense presència física, com per part de l'empleat/ada públic/a en relació amb les accions internes necessàries dins de l'organització per donar resposta a un expedient administratiu.