Seu Electrònica > Avís legal
Carregant...

Avís legal


L'Ajuntament de Mollet del Vallès té la seva seu a la Plaça Major, 1 (Casa de la Vila), 08100 Mollet del Vallès (Tel. 93 571 95 00).

L'Ajuntament de Mollet del Vallès té la seva seu electrònica https://seuelectronica.molletvalles.cat, sens perjudici que puntualment o de manera permanent hi pugui haver altres adreces que també permetin accedir als continguts i serveis prestats mitjançant el lloc web de l'Ajuntament.

Si el tipus de contingut o servei sol·licitat ho requereix s'accedeix de manera segura a la seu electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès mitjançant l'adreça electrònica https://seuelectronica.molletvalles.cat.

Les informacions i els continguts relacionats amb l'actuació i les funcions de l'Ajuntament de Mollet del Vallès que s'inclouen en el web, estan subjectes a les previsions següents:

Protecció dels drets de propietat intel·lectual

Els continguts i elements gràfics que formen part del lloc web https://seuelectronica.molletvalles.cat són de titularitat exclusiva de l'Ajuntament de Mollet del Vallès o de terceres persones físiques o jurídiques que n'han autoritzat l'ús. Els continguts del lloc web són objecte de propietat intel·lectual, amb les excepcions previstes en l'article 13 del Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual. Per tant, qualsevol ús o reproducció que les persones usuàries facin d'aquests continguts, o d'altres que es puguin incloure en el futur, s'han de fer seguint les previsions i respectant les limitacions de la normativa esmentada.

L'Ajuntament de Mollet del Vallès explicita una reserva de drets amb caràcter general respecte del conjunt dels continguts difosos en el lloc web que són objecte de propietat intel·lectual.

S'admet l'ús personal i privat dels continguts d'aquest lloc web, que resulti adient i ajustat a la finalitat d'aquesta seu electrònica, concretada en l'apartat anterior d'aquest avís legal. No obstant això, en determinats supòsits l'Ajuntament de Mollet del Vallès pot indicar de manera explícita que és necessari sol·licitar una autorització expressa. En aquests casos, la sol·licitud corresponent s'ha d'enviar per escrit a:

Ajuntament de Mollet del Vallès
Plaça Major, 1 (Casa de la Vila)
08100 Mollet del Vallès

No s'autoritza en cap cas:

  • La presentació d'una pàgina del lloc web en una finestra que no pertany a l'Ajuntament de Mollet del Vallès per mitjà de framing.
  • La inserció d'una imatge difosa al lloc web en una pàgina que no és de l'Ajuntament mitjançant in line linking.
  • L'extracció d'elements del lloc web que causi perjudici a l'Ajuntament de Mollet del Vallès conforme a les disposicions vigents.
  • L'ús comercial dels continguts del lloc web de l'Ajuntament de Mollet del Vallès
  • L'ús de marques o signes distintius, logotips i en general símbols distintius de qualsevol naturalesa, propietat de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, sense el coneixement i l'autorització corresponent d'aquest.

L'Ajuntament de Mollet del Vallès es reserva el dret d'instar les accions, els procediments i les mesures cautelars procedents, previstos en la legislació de propietat intel·lectual, amb relació a la comissió d'infraccions a la normativa sobre propietat intel·lectual, per part dels usuaris. Les infraccions que es cometin amb motiu de la utilització fraudulenta de la informació i dels continguts del lloc web de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, poden comportar les sancions legalment previstes, en especial, en el Codi penal (articles 270 i següents).

Protecció de dades de caràcter personal

A) Dades recollides a través de formularis

En el cas que faciliteu les vostres dades personals a través d'aquesta seu electrònica, el tractament que se'n pot derivar se sotmet a les previsions de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i la resta de normativa aplicable.

L'Ajuntament de Mollet del Vallès només tracta les dades personals de les persones usuàries de la seu electrònica que resulten adequades, pertinents i no excessives per al compliment de la finalitat d'atendre correctament les persones usuàries i amb relació a l'exercici de les funcions de l'Ajuntament de Mollet del Vallès als efectes del que disposa el principi de qualitat (article 4 de la LOPD).

Si voleu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició (drets ARCO) amb relació a les vostres dades de caràcter personal tractades per l'Ajuntament de Mollet del Vallès, en els termes i les condicions previstes en el títol III de la LOPD, us podeu adreçar a:

Ajuntament de Mollet del Vallès
Plaça Major, 1 (Casa de la Vila)
08100 Mollet del Vallès

D'acord amb el que disposa l'article 24 del Reglament de la LOPD, també podeu formular les vostres sol·licituds d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició utilitzant altres mitjans, sempre que aquests permetin acreditar l'enviament i la recepció de la sol·licitud, i que aquesta sol·licitud contingui els elements especificats en l'article 25.1 del RLOPD.

B) Dades de navegació

El sistema de navegació i el programari necessaris per al funcionament d'aquest lloc web recullen, de manera estàndard, algunes dades la transmissió de les quals és implícita en l'ús dels protocols de comunicació d'Internet. En aquesta categoria de dades hi ha l'adreça IP o nom de domini de l'ordinador utilitzat per la persona usuària per connectar-se al lloc web, l'adreça URL del recurs demanat, l'hora, el mètode utilitzat per a la consulta al servidor, la mida de l'arxiu obtingut en la resposta, el codi numèric que indica l'estat de la resposta al servidor, i altres paràmetres relatius al sistema operatiu de l'entorn informàtic de la persona usuària.

Aquesta informació no s'associa a persones usuàries concretes i s'utilitza amb la finalitat exclusiva d'obtenir informació estadística sobre l'ús del lloc web de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.

En la seva seu electrònica, l'Ajuntament de Mollet del Vallès no utilitza galetes (cookies) o altres mitjans de naturalesa anàloga per al tractament de dades personals que permetin la identificació de persones físiques concretes, usuàries de la seu electrònica. L'ús d'aquests mitjans es reserva exclusivament per recollir informació tècnica per facilitar a les persones usuàries l'accessibilitat i l'exploració segura i eficient de la seu electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.

C) Enllaços d'interés:

Agència Catalana de Protecció de Dades

Agència Espanyola de Protecció de Dades

Responsabilitat amb relació als continguts

En aplicació del que disposa la legislació vigent, en concret, la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, l'Ajuntament de Mollet del Vallès treballa perquè les informacions, els continguts i els serveis oferts o difosos en el seu lloc web acompleixin de manera suficient la necessària integritat, veracitat, actualització, accessibilitat i usabilitat d'aquesta informació, d'aquests continguts i d'aquests serveis. A aquest efecte, cal tenir en compte respecte de cadascun dels continguts la data d'actualització que en cada cas s'indiqui.

En aquest sentit l'Ajuntament de Mollet del Vallès es reserva el dret de modificar els continguts del web i d'eliminar-los, així com també de limitar o impedir l'accés ja sigui temporalment o definitiva, sense notificació prèvia, amb l'objectiu d'acomplir la llei esmentada.

La informació que es pot oferir a través d'aquest lloc web no substitueix en cap cas la publicitat de les lleis, les disposicions generals i els actes que han de ser publicats o difosos en diaris o butlletins oficials. Les edicions impreses o publicacions electròniques dels diaris i butlletins oficials són les úniques que tenen caràcter oficial i autèntic.

La informació continguda en aquest lloc web procedeix, en la seva totalitat, de fonts públiques. L'Ajuntament de Mollet del Vallès no es fa responsable dels danys i perjudicis que pogués ocasionar l'ús de les eines o informacions contingudes en el web en relació a l'adopció de decisions sobre l'inici, desenvolupament o resultat de procediments administratius. Tals decisions han de ser contrastades en els centres, organismes o dependències competents.

En qualsevol cas, la informació i continguts d'aquest lloc web no podran ser alegats en processos contradictoris amb l'Administració Pública, no assumint la responsabilitat alguna per les discrepàncies que poguessin existir entre els documents impresos de l'Administració competent i la publicació electrònica en aquestes pàgines.

Els fitxers de dades sol·licitats en els serveis de bústies i sbuscripcions d'aquest lloc web no contenen dades personals, ni l'usuari ha de proporcionar-los per utilitzar les funcionalitat i eines posades a disposició. L'Ajuntament de Mollet del Vallès no es responsabilitza de les respostes que es realitzin a través de les diferents adreces de correu electrònic que apareixen en aquestes pàgines, excepte en el cas que sigui la de l'Ajuntament de Mollet del Vallès i estigui signada electrónicament. La informació obtinguda a través de les bústies de correu d'aquestes pàgines té caràcter merament informatiu, sense que en cap cas pugui derivar-se d'ella cap efecte jurídic vinculant. (Reial Decret 208/1996, art.4b).

L'Ajuntament de Mollet del Vallès no es fa responsable de la informació o dels continguts d'altres pàgines web a les quals remet o amb les quals enllaça la seu electrònica de Mollet del Vallès.